جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 41466/ت191 - 27/3/1368
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 6/3/1368 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران وتایید شماره 1114-64-2807-1 مورخ 26/2/63 وزارت برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی آئیننامه اجرائی بند (ب)تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 را بشرح زیر تصویب نمودند

ماده 1-ساختمانهای موضوع این آئیننامه عبارتند از کلیه ساختمانهای قدیمی وساختمانهای غیر قابل استفاده شامل عرصه واعیانی وسایر متعلقات مربوط به آنها که برای سازمان قانون محرز است ودر اختیار سازمان میباشد.
ماده2-مرجع تشخیص غیر قابل استفاده بودن یا قدیمی بودن ساختمانهای موضوع ماده یک این آئیننامه وکسب مجوز فروش آنها بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی سازمان وتائید دادستان کل کشور با رعایت مقررات عمومی خواهد بود .
ماده3-نهادها ومؤسسات عمومی،دولتی متقاضی خرید در اولویت قرار خواهند داشت ودر این صورت مبنای قیمت فروش،قیمت کارشناسی رسمی دادگستری است ودر غیر اینصورت باآگهی مزایده بفروش میرسد.
ماده4-درآمدهای حاصل از اجرای این آئیننامه به حساب خزانه واریز میشود تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421500 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور منظور گردد.
ماده5-اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102234 موضوع بند (ب)تبصره13 قانون بودجه 1368 (احداث ساختمانهاوتاسیسات زندانها)که در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار خواهد گرفت صرفا با پیشنهاد پروژه از طریق سازمان و تائید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بارعایت مقررات قابل هزینه کردن میباشد.
تبصره-درصورت اعلام آمادگی سازمان جهت اجرایپروژه ها مذکور در این ماده وزارت مسکن وشهرسازی مجاز به تفویض اختیار در زمینه اجرای این پروژه ها میباشد.
ماده7-سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور موظف است گزارش عملکرد این آئیننامه را (مطابق بند ((ی))تبصره13 قانون بودجه سال 1368کل کشور)تهیه واز طریق وزارت برنامه وبودجه به کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12903
تاریخ تصویب :
1368/03/06
تاریخ ابلاغ :
1368/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :