جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
59- دادگاه درجلسه مقرره بعلت عدم حضورمدعی به تقاضای مدعی علیه قرارابطال عرضحال راصادرودرهمان جلسه به مدعی علیه ابلاغ شده وبلافاصله مدعی حاضرگردیده ودادگاه بعنوان اینکه قرارمزبورغیابی محسوب بوده ب- موجب اعتراض مدعی آن راملغی ازاثردانسته وعرضحال رابه جریان انداخته تخلف نیست زیرااگرچه ازنظرقضائی درتشخیص مزبورغیرصائب است ولی ممکن است آن راحمل برنظرقضائی نمود.
حکم شماره 811-14دی 1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
811
تاریخ تصویب :
1309/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :