جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 41456/ت193 27/3/1368
وزارت برنامه و بودجه –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2147 ،4/2913 -1 مورخ 27/2/1368 وزارت برنامه وبودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی آئیننامه اجرائی بندهای 3 و6 (تبصره سه قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده1-تسهیلات اعتباری موضوع این آئیننامه با توجه به سیاستهای پولی کشور از محل منابع قرض الحسنه بانکهای تجاری تامین گردیده و از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت .
ماده2-سقف اعتباری موضوع این آئیننامه جمعا بیست وپنج میلیارد ریال بشرح ذیل میباشد.:
الف-تا مبلغ 5 میلیارد ریال از تسهیلات اعتباری مذکور در این ماده بصورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیها ئیکه در اجرای لایحه قانونی مصوب 26/1/1359 شورای اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 7/8/1365 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد تا بر اساس معرفی هئیتهای هفت نفره و منحصرا برای مصارف عملیات آب،خاک،حفرچاه ،تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد.
ب –مبلغ بیست میلیارد ریال از تسهیلات اعتباری موضوع این ماده بصورت قرض الحسنه برای امر پوشش انهار و با معرفی وزارتین کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد در اختیار کشاورزان و تعاونیهای اجرا کننده طرح پوشش انهار قرار میگیردد.
ماده 3- در استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع ماده 2،رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل ششماه تا پایان شهریور ماه 67 در مناطق جنگی خدمت نمودهاند و یا خانواده محترم شهدا ،اسرا،مفقودین،اسرای آزادشده،جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی با رعایت کامل مفاد این آئیننامه و در شرایط یکسان در اولویت خواهند بود.
ماده 4- بانک کشاورزی موظف است تسهیلات اعتباری طرحهای موضوع این آئیننامه رادر دارای توجیهات فنی مالی و اقتصادی بوده و فقط از نظر سهم سرمایه گذار و وثیقه با مقررات بانکها وفق نمیدهد در مورد پوشش انهار با تائید شورای کشاورزی استان و در مورد هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین پس از تائید سازمان برنامه و بودجه استان با رعایت مفاد این آئیننامه متناسب با پیشرفت عملیات پرداخت نماید. اولویت اعطای این تسهیلات در مناطق محروم یا مستعد کشور خواهد بود.
تبصره – تهیه طرح شامل نوع مالکیت مشخصات فنی پروژه، برآوردهزینهها، مدت لازم برای اجرای طرح،مدت استهلاک وام، زمان شروع باز پرداخت و سایر ویژگیهای طرح حسب مورد بعهده وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین خواهد بود.
ماده 5-سهمیه اعتباری هر یک از استانهای کشور بر اساس جدول پیوست تعیین گردیده است سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری اداره کل کشاورزی ،جهادسازندگی وهیاتهای هفت نفره واگذاری زمین سهمیه استان را بین شهرستانهای مختلف توضیع ودر اولین جلسه شورای کشاورزی استان مطرح وپس از تصویب
ابلاغ نماید .
تبصره-با توجه به میزان جذب تسهیلات اعتباری در هر یک از استانها عنداللزوم تغییرات لازم حداکثر دو نوبت تا پایان سال با نظر وزارت برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داده خواهد شد مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبار موضوع این آئیننامه تغییری حاصل نشود .
ماده6-تا60% از تسهیلات قرض الحسنه موضوع ماده2 این آئیننامه در اختیار بخش تعاونی قرار میگیرد.
تبصره- با توجه به اینکه فعالیت کشاورزان در رابطه با طرح پوشش انهار بصورت دسته جمعی بوده و اساسا وامهای متعلقه همزمان و بطور یکجا به گروههای متشکله از کشاورزان صرفنظر از عدم عضویت آنان دئر چارچوب شرکتهای تعاونی،قابل پرداخت میباشد،لذا اینگونه پرداختها نیز میتوانند در عداد اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی قلمداد گردد.
ماده 7- ادارات کل کشاورزی و جهاد سازندگی و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین میتوانند حسب مورد به نیابت از طرف متقاضیان استفاده از تسهبلات اعطائی اقدامات لازم را مطابق این آئیننامه و بنا به درخواست آنها تا مرحله قبل از عقد قرارداد انجام دهند بدیهی است قرارداد لازم بین بانک و شخص ذینفع منعقد خواهد شد.
تبصره – حداکثر مهلت جهت عقد قرارداد در مورد طرحهائی که اعتبار آن در سال 68 به تصویب رسیده باشد تا پایان بهمن ماه سال 1369 تعیین میگردد.
ماده 8 –حداثر قرض الحسنه پرداختی از محل تسهیلات موضوع ماده 2 این آئیننامه به ازاءهر ده نفر ده میلیون ریال و با هر طرح مشاع حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود.
ماده 9- مدت باز پرداخت تسهیلات دریافتی با احتساب طول دوره اجرای طرح و زمان شروع باز پرداخت حداکثر ده سال میباشد.
ماده 10- بانک کشاورزی موظف است همه ساله مانده مطالبات معوق الوصول خود ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری را که بر اساس مفاد این آئیننامه بتصویب رسیده است به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده ارسال دارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میزان اینگونه مطالبات را تنظیم و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به وزارت برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود.
ماده 11- وزارت برنامه و بودجه مکلف است،مانده مطالبات مذکور در ماده فوق را به میزانی که اعلام شده است ظرف مدت 5 سال در لایحه بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده 12- تضمین وزارت برنامه و بودجه موضوع ماده 11 نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آئیننامه نبوده و بانک کشاورزی مکلف است جهت حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم را جهت مصرف و واریز تسهیلات اعتباری اعطائی بعمل آورد . در حسن اجرای این تکلیف بانک کشاورزی مکلف است برمصرف صحیح اعتبار مزبور متناسب با پیشرفت اجرای طرح و نیز واریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح نظارت مستمر داشته باشد.
تبصره- استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری موضوع این آئیننامه موظفند در سر رسید بموقع نسبت به باز پرداخت تسهیلات دریافتی اقدام نمایند.عدم باز پرداخت بموقع اقساط بدهی استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مزبور ،در حکم تصرف غیر قانونی اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 13- کلیه مستحدثاث و اموال و دارائیهای قابل توثیق که از اجرای طرحهای موضوع این آئیننامه ناشی میشونددر اختیار بانک کشاورزی قرار خواهند گرفت استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری موظفند در صورت کمبود وثیقه ،تامینهای قابل قبول بانک کشاورزی را در اختیار آن بانک قرار دهند.
ماده 14- سهم منابع سرمایه گذاری مجری طرح بنا به پیشنهاد مقام تصویب کننده در حد توان مجری و حداقل 5% تعیین میگردد تا متناسب با پیشرفت در محاسبات منظور گردد.
ماده15- بانک کشاورزی موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را در خصوص میزان تسهیلات اعتباری اعطائی،نوع طرحها و همچنین میزان بدهیهای ناشی از اعطای این تسهیلات را بهمراه سایر اطلاعات لازم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید تا از طریق وزارت برنامه و بودجه به هیات وزریان تقدیم گردد.
ماده 16- کلیه دستگاههای اجرائی دولتی در سطح استان مکلفند تامین مصالح ساختمانی و سایر نیازهای طرحهای تبصره سه را در اولویت قرار دهند.
ماده 17- ادارات کل کشاورزی وجهاد سازندگی استان و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین موظفند گزارش عملکرد تسهیلات اعتباری این آئیننامه را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه استان و بانک کشاورزی اعلام تا در شورای کشاورزی استان مطرح نمایند.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12904
تاریخ تصویب :
1368/03/06
تاریخ ابلاغ :
1368/04/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :