جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 19990/ت228 - 29/3/1368
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه ی مورخ 24/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1188/د مورخ 24/3/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند:

1- مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات موضوع تبصره ماده 32 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و مقاماتی که طبق قوانین موضوعه همتراز با آنها شناخته شدهاند در مدت تصدی مقامات مذکور کلا قابل ذخیره شدن میباشد.
2- مقامات موضوع بند فوق در صورتی که در مدت تصدی سمتهای مزبور رابطه استخدامی با دستگاههای دولتی
نداشته باشند از لحاظ مدت مرخصی استحقاقی تابع مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری خواهند بود که در صورت عدم استفاده از این مرخصیها کلا ذخیره خواهد شد.
نخست وزیر –میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12906
تاریخ تصویب :
1368/03/24
تاریخ ابلاغ :
1368/04/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :