جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 41458/ت194 27/3/1368
وزارت برنامه و بودجهبانک ملی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2143-4/2618-1مورخ 26/2/1368 وزارت برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبنیاد شهید انقلاب اسلامی،آئیننامه اجرائی قسمت (الف)بند10 تبصره 10 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- هدف از اجرای مفاد قسمت (الف ) بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 منحصرا فراهم نمودن موجبات اشتغال فرزندان ،همسران ،پدران ،مادران و برادران شهداءمفقودین و اسرای جنگ تحمیلی با روشهای ذیل میباشد:
الف – توسعه شرکتهای موجود.
ب- سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی.
ج- خرید واحدهای تولیدی،خدماتی، ماشین آ‎لات ،تاسیسات ،عرصه و اعیان ، مستحدثاث و مواد اولیه از دستگاههای دولتی عمومی وسایر مراجع قانونی ذیربط بنیاد شهید انقلاب اسلامی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده فوق، در شرکتها و طرحهای موصوف سهیم گردند.
ماده 2- در مورد خرید واحدهای موضوع قسمت (ج) ماده1 بشرح ذیل عمل خواهد شد :
الف – با توجه به اهمیت خاص اشتغال خانواده شهدا،اسراو مفقودین کلیه دستگاههای دولتی ،عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربطو واحدهای تحت پوشش آنها ، در صورتیکه قصد فروش واحدهای تولیدی،خدماتی،ماشین آلات ، تاسیسات ،عرصه، اعیان، مستحدثاث و مواد اولیه خود را داشته باشند مکلفند در اولویت خاص ابتدا مورد فروش را کتبا به واحد اشتغال بنیاد انقلاب اسلامی پیشنهاد نمایند.
تبصره- بنیاد شهید انقلاب اسلامی تمایل خود در مورد خرید یا عدم خرید واحدهای پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول پیشنهاد به دستگاه فروشنده اعلام خواهد نمود.عدم اعلام نظر بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مدت تعیین شده انصراف بنیاد از خرید تلقی میگردد.
ب- در صورت تمایل بنیاد شهید،پیشنهاد واصله از تاریخ ابلاغ به بانک ملی ایران حداکثر ظرف مدت 3 ماه در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار بانک ملی ایران ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و دستگاه فروشنده مورد بررسی قرار گرفته وبهای موضوع به اتفاق آراء به تصویب کومیسیون خواهد رسید.
ج- بانک ملی ایران حداکثر ظرف ده روز بهای تصویب شده در کمیسیون فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری ماده 4 این آئیننامه بصورت قرض الحسنه بنا به مورد در اختیار شرکتها و اشخاص موضوع ماده 1 یا دستگاه فروشنده قرارخواهد داد .
د- کلیه دارائیهای قابل توفیق مورد خریداری تا بازپرداخت اعتبار مربوطه در وثیقه بانک ملی ایران خواهد بود .
ه- محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این بند، بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و اعضاء کمیسیون موظفند نمایندگان خود را بنا به مورد و حسب دعوتنامه دبیر کمیسیون جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند .
و- دستگاههای دولتی ذیربط کلیه مجوزها و پرونده های صادره درارتباط بامورد فروش را بنام خریدار ویا خریداران منتقل خواهند نمود.
ز- در صورتیکه مورد خریداری نیاز به اعتبار دیگری به منظور تکمیل، توسعه و راه اندازی وتامین سرمایه در گردش را داشته باشد، خریدار میتواند طرح لازم را تهیه و براساس ماده7 و رعایتسایرموارد این آئیننامه به بانک ملی ایران ارائه نماید.
ح- دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند واحدهای انتفاعی نیمه تمام ویا قابل بهره برداری، ماشین آلات،تاسیسات ،عرصه واعیان،مستحدثات و موارد اولیه متعلغ به خود را که براساس ضوابط و مقررات ناظر بخود مجاز به فروش آن میباشد با حفظ اولویت نسبت به سایر خریداران به بنیاد شهید انقلاب اسلامی پیشنهاد نموده و حد اکثر تسهیلات و تخفیفات ممکن را اعمال نمایند.
ماده 3- طرحها و واحدهای موضوع ماده 1 بر حسب مورد توسط عالیترین مقام بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا نماینده مشارالیه به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این آئیننامه کتبأ به بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.
ماده4- حد مصوب اعتبار موضوع این آئیننامه مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5 )ریال میباشد که با رعایت مفاد ماده 8و2این آئیننامه توسط بانک ملی ایران بصورت قرض الحسنه به طرحها و واحدهای و شرکتهای مندرج در ماده 1اعطاء میگردد.
ماده5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی مکلف است حداقل 80 % ازاعتبارموضوع این آئین نامه رابه طرحهای موردنظردرشهرستانها اختصاص دهد .
ماده 6- بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است افراد مذکور در ماده یک را در طرحهاوشرکتهایی که به هر عنوان از تسهیلات این آئین نامه استفاده مینمایند ضمن اشتغال آنها ظرف مدت دو سال پس از آغاز بهره برداری در طرح مربوطه سهیم نماید .
انتقال مالکیت ، تغییر شرح فوق ،رافع تضمینهای موضوع ماده 10 این آئین نامه نخواهد بود .
ماده7- منظور از طرح در این آئین نامه عبارتست از شرح عملیات اجرائی وارائه پیش بینی ها در رابطه با ایجاد، بازسازی ، توسعه ،تکمیل و راه اندازی مجددیک واحد مشتمل بر توجیه لازم برای اجرای طرح وپیش بینی تخصصهای لازم و چگونگی تأمین آنها و پیش بینی آموزش فنی ضمن اجرای طرح ، مشخصات فنی کلیه ساختمانها تاسیسات و ماشین آلات ( بهای واحد و کل ) محل استقرار طرح ،زمان اجرای طرح بانضمام پیش بینی سرمایه در گردش مورد نیاز و صورتهای مالی و جداول مشخص کننده ، وضع فنی ،مالی ،اقتصادی طرح .
تبصره1- خریدهای موضوع قسمت ((ج )) ماده 1 از شمول این ماده و تبصرههای 2و3 آن مستثنی بوده و در مورد آنها برابر روش مندرج در ماده 2 عمل خواهد شد .
تبصره2- بانک ملی ایران قبل از تعیین محل استقرار طرح و مشخصات حقوقی آن توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی بررسی طرحهای پیشنهادی را آغاز نموده و نظر خود را دایر بر رد یا قبول طرح اعلام خواهدنمود .درهر حال اعطای تسهیلات،موکول به تعیین محل استقرار طرح و ارائه مشخصات حقوق زمین و موافقت اصولی طرحها (در مورد طرحهای کشاورزی پروانه تأسیس ) و سایر مجوزهای لازم خواهدبود .
تبصره3-بانک ملی ایران با رعایت مقررات داخلی خود میتواند تا 15% از هزینه های ثابت طرحها را تحت عنوان هزینه های مقدماتی حداکثر 10روز پس از ارائه موافقت اصولی وزارتخانه یا ارگان ذیربط در مورد هر طرح در اختیار مجری مربوط معرفی شده از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد .
ماده 8- بانک ملی ایران پس ازبررسیهای لازم و تشخیص اینکه طرحهای پیشنهادی دارای توجیهات لازم از نظر فنی، مالی، اقتصادی میباشد پس از اخذ تضمین کافی بشرح ماده10، تسهیلات اعتباری موردنیاز را در قالب قرار داد فیمابین بانک و مجری طرح معرفی شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی متناسب با پیشرفت عملیات اجرائی طرح بدون در نظر گرفتن سهم سرمایه گذاری مجری طرح تأمین مینماید.
تبصره1-در خصوص موارد خریداری موضوع قسمت((ج)) ماده1برابر روش مصوب در ماده 2 این آئیننامه عمل خواهد شد.
تبصره2- چنانچه جهت اجرای اهداف موضوع این آئیننامه ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی مشارکت با اشخاص ثالث را ضروری تشخیص دهد و این امر مورد موافقت بانک ملی ایران قرار گیرد بانک میتوانند تسهیلات مورد لزوم را به نسبت سهم مشارکت مذکور تامین نماید و وثایق لازمک را طبق مقررات خود اخذ نماید.
تبصره 3- بنیاد شهید انقلااب اسلامی میتوانند طرحهای در زمینه خرید سهام شرکتها و واحدهای غیر دولتی که با اهداف این آئیننامه مطابقت داشته و اشتغال زا باشد تهیه و به بانک ملی ایران ارائه نماید.
تبصره 4- کمیتهای متشکل از معاونین وزارتخانههای بازرگانی ،صنایع ،برنامه و بودجه،کشور ،نماینده ببنیاد شهید اتقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط (حسب مورد)در بنیاد شهید تشکیل میگردد.وظیفه این کمیته رسیدگی به مشکلات و کمک در جهت رفع موانع ایجاد اشتغال از جمله مشکلات تامین ارز ،موافقت اصولی ،تامین مصالح ساختمانیو غیره میباشد. هر یک از اعضاء کمیته موظفند مشکلات مذکور راتا حصول نتیجه مطلوب از طریق دستگاه ذیربط خودشان پیگیری و نتیجه را به کمیته منعکس نمایند.
ماده9- مسئولیت اجراءو نظارت بر طرح طبق مفاد قرارداد مربوط،بعهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی میباشد.حصول اطمینان نسبت به مصرف صحیح و باز پرداخت به موقع تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه بعهده بانک ملی ایران میباشد و برای حسن اجرای این امر بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است اطلاعات و تسهیلات مورد نیاز بانک ملی ایران را جهت تامین نظارت بر مصرف و واریز تسهیلات اعطائی در اختیار بانک قرار دهد.
ماده 10- تضمینهائیکه در قبال تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه توسط بانک ملی ایران اخذ خواهد شد عبارتند از:
الف – تفویض اختیار برداشت غیر قابل برگشت از کلیه حسابهای فعلی و آتی واحد اشتغال بنیاد شهید یا هر واحدی که در آینده وظایف این واحد را به عهده داشته باشد نزد کلیه بانکهای کشور به بانک ملی ایران که در قرارداد مربوط به طرح گنجانیده خواهد شد .
ب – توثیق مستحدثات و اموال منقول و غیر منقول و دارائیهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرح نزد بانک ملی ایران .
ج – در مورد آن دسته از خوانواده معظم شهدا ، اسراء و مفقودین که به لحاظ نوع و محل طرح قادر به سپردن وثیقه موضوع بند ((ب )) این ماده نمیباشند ضمانت کتبی بنیاد شهید جای گزین خواهد شد .
د – وزارت برنامه و بودجه مانده مطالباط لاوصول ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل این آئین نامه اجرائی را که از طریق بانک ملی ایران اعطاءگردیده است تضمین مینماید تا در طول 5 سال پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منظور نماید .
ماده 11- تعیین مهلت لازم برای باز پرداخت تسهیلات اعطائی موضوع این آئین نامه توسط بانک ملی ایران با توجه به ماهیت طرح خواهد بود این مهلت حداکثر ده سال میباشد ،اولین قسط آن 3 سال پس از اخذ کامل وام شروع خواهد شد . در صورتی که طرحی قبل از سه سال به مرحله بهره برداری برسد اولین قسط باز پرداخت آن شش ماه پس از شروع بهره برداری خواهد شد .
ماده 12- بنیاد شهید انقلاب اسلامی بازپرداخت مطالبات بانک ملی ایران ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آئیننامه را بدون قید وشرط وبطور غیر قابل برگشت تعهد و تضمین مینماید .
ماده 13- اطلاعات و آ مار مربوط به عملکرد تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه باید هر دو ماه یکبار توسط بانک ملی ایران وبا همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهیه و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه قرار گیرد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12906
تاریخ تصویب :
1368/03/06
تاریخ ابلاغ :
1368/04/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :