جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 486
تاریخ رسیدگی : 24/4/74
کلاسه پرونده : 74/1/763
مرجع رسیدگی : شعبه 1دادگاه عمومی شهریار

رای دادگاه
به دلالت عرض حال شاکیه خصوصی در این پرونده آقای (الف )فرزند00 32 ساله بنا بیکار اهل اسدآباد همدان ، ساکن سرآسیاب ، متهم است به ترک نفقه همسرش به نام (ب ) و عدم ثبت واقعه ازدواج دوم ومجدد خود با خانم (ج ) به نحویکه متهم بدون رعایت مقررات قانونی و استیذان از دادگاه در فروردین 74 مبادرت به اختیار زوجه مجدد با عقد نکاح دایم نموده و متعاقب آن شاکیه را نیز از منزل اخراج و نفقه اش را نیز نداده و در آتی اعاده و ادامه زندگی شاکیه را فقط به اشتراک و زندگی در محیت زوجه ثانی منوط می نماید0 نظر به شکایت شاکیه و گزارش مامورین انتظامی واقرارصریح متهم ومدافعات غیرموجه او و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده واینکه شاکیه در مانحن فیه ناشزه محسوب نمی گردد و استحقاق دریافت نفقه داردبا احراز بزهکاری متهم مستندا" به ماده 105 قانون تعزیرات و ماده یک از قانون راجع به ازدواج و اعمال مادتین 22و47 ق 0م اسلامی به جهت وضع خاص متهم آقای (الف ) علیه آقای (الف ) از حیث ترک نفقه به تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری و از حیث عدم اثبت واقعه ازدواج به تحمل دو ماه (2ماه ) حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید، در خصوص شکایت آقای (ال علیه آقای (د) مبنی بر تهدید و مداخله در امور زناشوئی و تحریک همسرش پیرامون تهدید به لحاظ فقد دلیل و نسبت به علیحده به لحاظ فقد وصف جزائی امر حکم به برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد، این رای حضوری بوه و ظرفه مهلت 20روز بعد از بالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران خواهد بود0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان درتجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 486 24/4/74 صادره از دادگاه عمومی شهریار(شعبه اول )دادگاه نظر به اینکه در مورد ترک انفاق از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه صادره اعتراض موثری که فسخ و گسیختن آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه صادره بر طبق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته آن را تائید مینماید النهایه در مورد مجازات دوماه حبس متهم راجع به ازدواج مجدد با توجه به بند2ماده 2قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت نظر به اینکه حبس کمتر از سه ماه مجوز قانونی ندارد دادگاه ضمن تبدیل دو ماه حبس به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی دادنامه صادر را به تجویز بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاح می نماید0 (5/10/74/6ت /114)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
486
تاریخ تصویب :
1374/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :