جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


تاریخ : 6/2/1367 کلاسه پرونده 66/57 شماره 67/1

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه منحصراازحیث سن اشخاص درموردخدمت زیرپرچم ملاک ومعتبراست والزام افرادبه تبعیت ازنظریه مذکوروتغییرتاریخ تولدبراساس آن موافق موازین قانونی نبوده وبنابراین حکم به حذف جمله (پس ازارائه شناسنامه جدید) ازمتن بخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران صادرواعلام می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه /66/57 24/2/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای صادق تقوائی رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد طرف شکایت :ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (نظام وظیفه عمومی )
موضوع شکایت وخواسته :ابطال قسمتی ازبخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365.
مقدمه وگردشکار:ریاست محترم دادگستری نجف آبادضمن ارسال بخشنامه 78/3/03/402مورخ 12/7/1365شرح داده است که به حسب تبصره ذیل ماده 3قانون نظام وظیفه تصمیم محاکم دراصلاح تاریخ تولددرشناسنامه تاثیری درمعافیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی نداردومرجع تشخیص دهنده شورای پزشکی است مشروط به اینکه سن واقعی مشمول بیش از35سال باشدامابخشنامه موصف اعطاءمعافی ازخدمت نظام وظیفه عمومی راموکول به ارائه شناسنامه جدیدبه استنادتبصره موصوف دانسته درحالی که به حکومت تبصره موصف وماده مذکورحکم دادگاه ملاک نیست ودرفرض که حکم دادگاه به رددعوی باشدبرای متقاضی اصلاح تاریخ تولدشناسنامه مشکلات ایجادمی کندبنابراین اگرفرض بخشنامه ازشناسنامه جدیداصلاح تاریخ تولدشناسنامه وصدورشناسنامه دید باشدبخشنامه مخالف باقانون موصوف است که تقاضای ابطال عبارت "پس از
ارائه شناسنامه جدید"دربخشنامه راداردمعاونت محترم فرمانداری ژاندارمری دراموروظیفه عمومی طی لایحه 66-250-10-06-401-14/7/1366 چنین پاسخ داده است که (بخشنامه موردبحث باالهام ازتبصره ماده 3قانون وظیفه عمومی وماده 9آئیننامه اجرائی آن صادرگردیده است وبرای هماهنگی بین شناسنامه کارت معافیت مشمولانی که ازاین مزایابهره مندمی شوندهیئت وزیران ماده 9آئیننامه اجرائی قانون فوق الاشعارراباقیدشرطاصلاح تاریخ تولدشناسنامه تصویب نموده اند.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل و پس ازبحث بررسی وملاحظه سوابق امربااعلام کفایت مذاکرات به اکثریت آراءبشرح زیرمبادرت به انشاءرای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی 12610-24/3/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 293-294

4

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1
تاریخ تصویب :
1367/02/06
تاریخ ابلاغ :
1367/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :