جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 7614/ت 166 - 4/3/1368
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 815- 61/- 1 مورخ 19/2/1368 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه، آئین نامه اجرائی بند 6 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح ذیل تصویب نمودند.

ماده 1- اجازه داده میشود مبلغ یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال اعتبار ردیف 113040 قانون بودجه سال 1368 کل کشور بر اساس آئین نامه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای «ت» و «ث» تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور، این آئین نامه و تخصیص اعتبار و همچنین موافقنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ماده 2- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به حساب موضوع ردیف 419920 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل شکور واریز نماید. حساب مذکور غیرقابل برداشت بوده و موجودی آن به ترتیبی که خزانه معین خواهد نمود به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد شد.
ماده 3- خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار موضوع این آئین نامه مجاز نمیباشد.
ماده 4- مانده وجوه استفاده نشده این آئین نامه در هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حساب خزانه واریز گردد.
ماده 5- وجوه دریافتی هر سال موضوع این آئین نامه تا پایان همان سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از وجوه مذکور که تا پایان سال مالی مربوط با رعایت مفاد این آئین نامه تعهد گردیده و پرداخت نشده باشد از محل وجوه دریافتی سال یا سالهای بعد موضوع این آئین نامه قابل پرداخت خواهد بد مشروط بر آنکه تعهدات مربوط به هر سال از مبلغ برگشتی وجوه همان سال به خزانه تجاوز نکند.
ماده 6- ایجاد هر نوع تعهد از محل موضوع این آئین نامه برای سالهای بعهد مجاز نمیباشد.
ماده 7- اموالی که از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد میگردد اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره- اموالی که بنا به تشخیص هیأت اجرائی موضوع ماده 25 اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در اجرای پروژههای تحقیقاتی و یا نوآوری و یا به عنوان جایزه جهت تحقق اهداف سازمان در اختیار محققین و یا مبتکرین و یا مخترعین قرار میگیرد حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 8- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است گزارش عملکرد درآمدها و هزینهها و عملیات انجام شده را هر چهارماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال نماید.

نخستوزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12894
تاریخ تصویب :
1368/02/23
تاریخ ابلاغ :
1368/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :