جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 7742 /ت 159 - 6/3/1368
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسهمورخ 23/2/1368بتا پیشنهادشماره 2403/510/528مورخ 9/2/1368وزارت کشاورزی و تائیدیه 1703-80/2348-1مورخ 20/2/1368وزرات برنامهوبودجه آئین نامه اجریی بند5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368کل کشور رابشرح زیر تصویب نمودند .

1-درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409قسمت سوم قانون بودجه سال 1368و بحساب شماره 610نزد خزانه واریز میگردد
2- وزارت داراریی مکلف است معادل هشتاد درصد 80%درآمد واریز شده موضوع ماده یک این آییننا مه رااز محل اعتبار تخصیصیافته ردیف 135502بنابه در خواست رییس سازمان دامپزشکی کشور (یا مقامات مجاز از طرف ایشان ) در اختیار سازمان مذکور قرار دهد
3-اختیار و اجرائی ماده 53قانون محاسبات عمومی بارییس سازمان دامپزشکی ویامقامات مجاز از طرف ایشان خواهدبود
4-باستناد بند 30 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 اعتبارات دریافتی از محل ردیف فوق بر اساس موافقنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و با رعایت قوانین و مقررات عمومی بشرح زیر مصرف خواهد شد
الف –معادل پنجاه درصد 50%اعتبار دریافتی صرف هزینه های تکمیل و تجهیز آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی بشرح زیر میباشد
الف –1- ادامه عملیات ساختمانی و سایر هزینه های زیر بنایی ناتمام ساختمانهای مربوط به دامپزشکی اعم از آزمایشگاههای تشخیص درمانگاهها قرنطینه های دامی و ادارات دامپزشکی که از محل طرحهای عمرانی یا سایر منابع احداث گردیده و بعللی راکد و یا ناتمام ماندهاست
الف-2- توسعه ساختمانهای فنی و اداری موجود برحسب ضرورت
الف –3- تجهیز آزمایشگاههای تشخیص درمانگاها و ادارات دامپزشکی شامل تهیه و تامین لوازم مورد نیاز مصرف نشدنی درمانگاهی و آزمایشگاهی و کامیونهای سرد خانه دار و سایر وسایط نقلیه و سیستم مخابراتی و تامین وسا.یل ضروری جهت اکیپها و نیازهای آموزشی و سایر ملزومات فنی و تجهیزات اداری و غیره
ب- 1-توسعه و تجهیز اکیپهای دامپزشکی و بکارگیری کادر فنی و پشتیبانی جهت مبارزه با بیماریهای مختلف دامی
ب –2-برقراری کشیک در ساعات غیر اداری درمانگاهی و آزمایشگاهی دامپزشکی جهت توسعه فعالیتهای کلنیکی و درمانگاهی باز آموزی و آموزش کادر فنی
ب-3-تشویق کارکنان و پرداخت حق التحقیق و حق التدریس و سایر هزینه های جاری پرسنلی ضروریسازماندامپزشکی و ادرات دامپزشکی استانها به تشخیص دستگاه اجرایی
5-ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد از محل منابع این آئین نامه ممنوع میباشد
6- وزیر کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد درامدها و هزینه هاو عملیات انجام شده موضو.ع این آئین نامه را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونها ی مربوط مجلس شورلی اسلامی ارسال نماید
7-موارد و نرخ خدمات و وجوه دریافتی با موضوع این آئین نامه براساس تصویبنامه شماره 3698مورخ 9/2/1365 هیات وزیران خواهد بود
نخست وزیر - – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12894
تاریخ تصویب :
1368/02/23
تاریخ ابلاغ :
1368/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :