جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 4408/ت167 - 6/3/1368
وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1368بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تایید وزارتین برنامه و بودجه و امئور اقتصاد و دارایی تصویب نمودند.

آئین نامه اجرائی بند (الف)تبصره 13قانون بودجه سال67موضوع تصویبنامه شماره 81852/ت629 مورخ 2/8/1367هیات وزیران با اصلاحات زیر بعنوان آئین نامه بند (الف ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 به مورد اجراءدر آید
1- سال 1367 در مواد آئین نامه به (1368)اصلاح گردد.
2- عبارت(به استثناءردیف 2و3 اعضاءکمیسیسونموضوع ماده 3) قبل از عبارت (خواهد بود )در قسمت اخیر تبصره 10 ماده 3 آئین نامه اضافه گردد.

نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12894
تاریخ تصویب :
1368/02/23
تاریخ ابلاغ :
1368/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :