جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 5546/ت179 - 12/3/1368
وزارت صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1368بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تایید شماره 586-20/2236-1مورخ 18/2/1368وزارت برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند4 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این آئین نامه موسسه نامیده میشود تنها مرجعی است که میتواند استانداردهای رسمی فراورده ها را باستثناء مواد دارویی تدوین نماید لذا درآمد های آن از منابع مندرج در این آئین نامه موضوع ردیفهای 410511و42030 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1368 کب خواهد گردید.
ماده یک – درامدهای موسسه از منابع مشروحه ذیل تامین میگردد.
1-1-وصولی بابت هزینه آزمایش کالاها
2-1-دریافت کارمزد خدماتیوهزینه تبلیغات از واحد های تولیدی مشمول استندارد اجباری و تشویقی .
3-1-حق آزمایش اولیه و سنواتی اوزان وسایل سنجش عمومی .

4-1-حق آزمایش انگ فلزات گرانبها.
5-1-درآمدها حاصله از فروش نشریات و بروشورهای استاندارد.
6-1-سایر درآمدهای متفرقه.
ماده دو-موسسه استاندارد مکلف است کلیه درآ.مدهای حاصله در مرکزو شهرستانها بحساب 873خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
1-2- موسسه پس از دریافت تاییدیهوجوه واریز شده بحساب 8001 خزانه از وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق موافقنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1368 کل کشور دریافت نماید.
ماده سه – نحوه هزینه کردن اعتبارات موضوع بند 1-2 این آئین نامه بشرح زیر خواهد بود
1-3-هزینههای تحقیقاتی شامل هزینه مربوط به ماموریت حق التحقیق حق الزحمه حق التالیف حق الحضورو تقویت کادر تخصصی از طریق جذب افراد متخصص تامین اجرت ودستمزد کارکنان که شامل 50%کل درآمد میباشد.
2-3-تجهیز آزمایشگاهها و ایجاد و توسعهمراکز آزمایشگاهی در مرکز وادارات شهرستانها و تهیه و تامین ابزار و وسایل و دستگاها و مواد اولیه آزمایشگاهی مورد نیاز و سایرهزینه های متعلقه که شامل 50%باقیمانده درامد میباشد.
نخست وزیری - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12897
تاریخ تصویب :
1368/02/27
تاریخ ابلاغ :
1368/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :