جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
60-ایرادبردادرس دادگاه به اینکه درذیل عرضحال اعتراض برقرار تامین دستورداده که سوادآنرابطرف ابلاغ کنندکه درظرف ده روزکتباجواب بدهددرصورتیکه دردعوی اصلی که اختصاری بوده ده روزمهلت جواب کتبی نداشته چه رسداعتراض برقرارتامین که موضوع فرعی است وتشریفات محاکماتی نداردواردنیست زیرابابودن محل اقامت طرفین دعوی درخارج از مقرمحکمه ومنظورنگردیدن مدت معینه درقانون برای دادن جواب ازاعتراض برقرارتامین نمی توان دادرس رادرتعیین مدت ده روزمتخلف دانست .
حکم شماره -1601-12-اسفند1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1601
تاریخ تصویب :
1313/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :