جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 5540/ت 174 13/3/1368
وزارت آموزش وپرورش
هیئت وزیران درجلسه مورخ27/2/1368 باتوجه به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش وتائیدیه وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی وبرنامه وبودجه آئین نامه اجرائی بند(ه)تبصره13 قانون بودجه سال 1368 رابشرح زیرتصویب نمودند..

ماده 1-کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاهای تابع قوه قضاییه )که در این آئین نامه دستگاه اجرائی نامیده میشوند مکلفند درسال 1368معادل سی درصد ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور قوانین و مقررات مربوط وضوابط مقرر در این آئیننامه اقدام و درآمد حاصله را به حساب یا حسابهای که به همین منظور توسط خزانه افتتاح شده یا میشوند واریز نمایند .وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه خزانه معین میکند به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
ماده 2- منظور از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده در این آئیننامه ماشین آلات و قطعات هستندکه عمر مفید آنها خاتمه یافته ویا بر اثر خسارات وارده تعمیر وبهره برداری از آنها به صرفه وصلاح نباشد و منظور از ماشین آلات و قطعات یدکی از رده در این آئیننامه آن دسته از ماشین آلات وقطعاتی هستند که از رده خارج شده و یا ماشین آلات مربوط به آنها از رده خارج شده باشد.
ماده 3- اتومبیلهای فرسوده و خارج از رده دستگاههای اجرائی مشمول ضوابط مقرر در این آئیننامه میباشد.
ماده 4- تشخیص ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع این آئیننامه به عهده کارشناس منتخب دستگاه اجرائی مربوط و تشخیص اتومبیلهای فرسوده و خارج از رده موضوع این آئیننامه با کاردان فنی اداره راهنمایی و رانندگی و یا شهربانی محل و یا کاردانی فنی ژاندارمری که حسب مورد از طرف واحدهای نامبرده معرفی شده باشند و تائید کمیسیون ماده2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 27/6/1358 و تائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان میباشد.
ماده 5- کلیه دستگاههای موضوع این آئیننامه مکلفند ظرف حداکثر یکماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه فهرست مشخصات ابلاغ این آئیننامه فهرست مشخصات جامع و کامل ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را تهیه نموده و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و نسخهای را به وزارت آموزش و پرورش ارسال دارند.
تبصره – فهرست تهیه شده بایستی به امضای ذیحساب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف وی برسد.
ماده 6- وزارت آموزش وپرورش حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت فهرست مشخصات ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده هر دستگاه اجرائی مکلف است نماینده یا نمایندگان خود را جهت بررسی ماشین آلات و قطعات یدکی یاد شده به دستگاه اجرائی مربوط اعزام نموده و نسبت به انتخاب وتحویل سی (30)درصد ارزش ریالی از کل ماشین آلات و لوازم یدکی مطروحه اقدام نمایند تاپس از تعمیروتکمیل وبازسازی وشماره گزاری آنهاتوسط وزارت مذکور مورد استفاده قرار گرفته ویا بر اساس مقررات مربوط واین آئیننامه به فروش برساند .در صورت عدم مراجعه نمایندگان وزارت آموزش وپرورش در مهلت در این ماده دستگاه مربوطه مجاز است به تشخیص خود(70 )درصد ارزش ریالی ماشین آلات وقطعات یدکی فهرست اعلام شده موضوع این ماده را به فروش برساند ومراتب را جهت مراجعه و دریافت (30 ) درصد باقیمانده به اطلاع وزارت آموزش وپرورش برساند .
ماده 7-تعیین ارزش ریالی ماشین آلات وقطعات یدکی فرسوده وخارج از رده موضوع این آئییننامه بر اساس قیمت عادله روز توسط کارشناس منتخب دستگاه اجرائی واتومبیلهای فرسوده وخارج از رده موضوع این آئییننامه توسط کارشناس رسمی دادگستری ویا کاردان فنی راهنمائی ورانندگی یا شهربانی محل ویا کاردان ژاندارمری که حسب مورد از طرف واحدهای نامبرده معرفی شده باشند انجام خواهد شد
تبصره-قیمت فروش ماشین آلات وقطعات یدکی فرسوده وخارج ازرده موضوع این آئیننامه بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت .
ماده8-تشخیص وارزیابی اتومبیلهای فرسوده وخارج از رده وزارت دفاع ووزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ومؤسسات وابسته به آن موضوع ماده (4)این آئیننامه ازطریق کارشناس فنی وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سایر مقررات مواد مذکور مجازخواهدبود.
ماده9-فروش ماشین آلات وقطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع این آویننامه به استثنای اتومبیل تابع قانون محاسابات عمومی کشور (آئیننامه معاملات دولتی)و فروش اتومبیلهای فرسوده و خارج از رده تابع ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زایدمصوب 27/6/1358 و در هر دو مورد از طریق مزایده عمومی مجاز میباشد.
تبصره – دستگاه اجرائی مکلف است قبل از انجام تشریفات فروش نسبت به تهیه اسناد و مدارک مالکیت آن بخش از اموال که لزوما محتاج تسلیم اسناد ومدارک به خریداران میباشد و فراهم آوردن موجبات انتقال رسمی قانونی آنها به گونه ای که در عمل دچار مشکلی نشوند اقدام نموده و تمهیداتی لازم را مهیا سازد.
ماده 10-معادل پنجاه (50)درصد وجوه واریزی هر یک از دستگاههای اجرائی به حساب تمرکز وجوه خزانه موضوع ماده (1) این آئیننامه پس از تائید خزانه از محل اعتبار تخصیص یافته ردیف 503116 قانون بودجه سال 1368 کل کشور بر اساس درخواست وجه ذیحساب مربوط به حساب دستگاه اجرائی ذیربط خواهد شد تا با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید لوازم یدکی مورد نیاز هزینه گردد.
ماده 11- کلیه وجوه حاصل از فروش ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و از رده موضوع ماده 6 این آئیننامه باید به حساب خاصی که به همین منظور از طرف خزانه افتتاح شده یا میشود واریز گردد تا به ترتیبی که خزانه معین میکند به حساب درآمد عمومی کشور منتقل شود.
ماده 12- معادل وجوه واریزی موضوع ماده 11 این آئیننامه به حساب تمرکز وجوه خزانه مقرر در ماده 10 این آئیننامه با در خواست وجه ذیحساب دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش در اختیار دستگاه قرار خواهد گرفت تا به منظور خودکفائی وبهبود آموزشهای فنی وحرفهای وتجهیز واحدهای آموزشی مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده 13- نقل و انتقال اموال موضوع این آئیننامه با تنظیم سند انتقال اموال دولتی (فرم شماره 21 اموالی ) تابع مراتب مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور این آئیننامه میباشد.
ماده 14- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این آئیننامه مکلفند صورت و مشخصات اتومبیلهای موضوع ماده 3 و ماده 6 این آئیننامه را به اداره کل کارپردازی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
ماده 15- دستگاههای اجرائی موضوع این آئیننامه مکلفند نسبت به تهیه تنظیم صورتحساب فرستاده و اسناد انتقال و صورتحساب تحویل و تحول وسایر مدارک مربوط به ماشین آلات و قطعات تحویلی به وزارت آموزش و پرورش و فروش رفته بر اساس آئیننامه اموال دولتی در اسرع وقت اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی )اطلاع دهند.
ماده 16- دستگاههای اجرائی که فاقد ماشین آلات و قطعات موصوف میباشند لازم است مراتب را در دو نوبت شهریور ماه و اسفند ماه سالجاری به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارند.
نخست وزیر –میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12899
تاریخ تصویب :
1368/02/27
تاریخ ابلاغ :
1368/03/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :