جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 41442/ت195 - 27/3/1368
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 767/63/2567-1 مورخ 24/2/1368 وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آئیننامه اجرائی موضوع بند 21 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- در اجرای بند 21 تبصره (12) قانون بودجه سال 1368 کل کشور سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها مکلفند بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر نمایند.
تبصره – دریافت وجوه مزبور بر اساس ضوابطی است که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها ابلاغ خواهد شد.
ماده 2- درآمدهای حاصله از اجرای این آئیننامه توسط سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها به حساب خزانه موضوع ردیف 410416 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز میگردد.
ماده 3- به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود معادل درآمدهای وصولی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (000/000/100)ریال را از محل اعتبار ردیف 129032 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1368 کل کشور دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه جهت تامین هزینههای تهیه کاغذ و چاپ دفترچههای بیمه های درمانی بمصرف برسد.
ماده 4- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به چاپ دفترچههای بیمه خدمات درمانی و توزیع آن به نسبت وجوه واریز شده به خزانه از طرف سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها اقدام خواهد نمود.
ماده 5- تخصیص اعتبار وزارت برنامه و بودجه منوط به ارائه تائیدیه وزرات امور اقتصادی و دارائی مبنی بر میزان وصولی درآمد موضوع ردیف 410416 قسمت سوم قانون بودجه سالجاری خواهد بود.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12903
تاریخ تصویب :
1368/03/06
تاریخ ابلاغ :
1368/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :