جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1603
تاریخ رسیدگی : 25/9/75
کلاسه پرونده : 75/1779
مرجع رسیدگی : شعبه 214دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000با وکالت آقای 000 مبنی بر عدم درج واقع ازدواج در دفاتر اسنادرسمی موضوع شکایت خانم (ب ) با وکالت آقای 000 که به شرح شکایت چنین توضیح داده متهم باداشتن زن اینجانبه را به شرح عقدنامه عادی مورخه به عقد دائم خود درآورده چون این عمل را در دفاتر قانونی به ثبت نرسانده تقاضای مجازات وی را دارم وکیل متهم بشرح لایحه شماره 20871/1/75 مطالبی را عنوان نموده که ضمیمه پرونده می باشد لذا دادگاه با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده متهم و وکل وی بزه انتسابی محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 45 قانون تعزیرات مصوب تیرماه 75 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رای صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تهران می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
آقای (الف ) و باوکالت آقایان 000وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره 251603/6/75 صادره از شعبه 124دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواهی کرده است اعترافات تجدیدنظرخواه و وکلای نامبرده در اساس وارکان رای موحده و موثر نیست لیکن بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این اشکال وارد است زیرا با توجه به تایخ عقد ازدواج غیررسمی تجدیدنظرخواه با شاکیه (1/2/74) به فرض وقوع عمل انتسابی با ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310مطابقت دارد واز شمول مقررات قانون جدید مجازات اسلامی خارج است و استناد دادگاه به ماده 645 قانون مجازات اسلامی مستندا" به ماده 11 همین قانون صحیح نیست و همین فعل یا ترک فعلی را نمی توان به موجب قانون متاخر مجازات کرد مگر در مواردیکه قانون جدید مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد به علاوه مدافعات وکلای تجدیدنظرخواه در مورد خلاء قانونی در مورد عمل مجرمانه مذکور و نیز استناد به نظریه شورای نگهبان با توجه به قانون جدید مجازات عمومی محمل قانونی ندارد0 علیهذا دادگاه به تجویز بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح ماده استنادی دادگاه از ماده 640 قانون مجازات اسلامی به ماده یک قانون و مستندا" به بند2ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت یکسال حبس تعزیری در حکم رابه پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه صادره به این نحو اصلاح می شود0 (7/11/75/6ت /1285)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1603
تاریخ تصویب :
1375/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :