جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 268
تاریخ رسیدگی : 18/11/73
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دادگاه کیفری 2 کرج

رای دادگاه
در این پرونده آقای (الف ) متهم است به ترک انفاق همسر وفرزندش برح اینه مشارالیه از تاریخ 29/4/70 لغایت شهریور ماه 1373 به شاکیه و فرزندش نفقه نداده است و حتی پس از تشکیل اولین جلسه دادگاه نیز مبلغی به عنوان نفقه پرداخت ننموده است با توجه به شکایت شاکیه و اینکه متهم اقرار به مسافرت به کشور ژاپن نموده و پس از مراجعت وجهی را به عنوان نفقه به شاکیه پرداخت نکرده و حاضر به زندگی با همسرش نمی باشد و سایر اوضاع و احوال مشاهده در جلسه دادگاه اتهام انتسابی ثابت و محرز است استنادا" به ماده 105 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری متهم رابه تحمل هفتاد ضربه شلاق و پرداخت بیست هزار تومان به قرار هر ماه که بابت چهل و سه ماه گذشته مبلغ هشتصد و شصت هزار ریال می باشد محکوم می نماید این حکم دادگاه قابل تجدیدنظراست مقرر می دارد پس از ابلاغ پرونده از آمار کسر و جهت اجرا به دائره اجرای احکام ارسال شود0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) با وکالت آقای 000وبه طرفیت همسرش نسبت به دادنامه های 1826802681/11/73 شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی اولا" از آنجا که اعتراض موثری که مستلزم خدشه در آن قسمت از دادنامه که ناظر به تشخیص دادگاه در اساس ومبانی بزهکاری تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است با رد آن رای منظور را با تبدیل مجازات شلاق به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به جهت فقد سابقه کیفری و رابطه زوجیت او با تجدیدنظرخواه مستندا" به بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تائید می نماید ثانیا" در خصوص اعتراض زوجین به دادنامه مزبو راز حیث ضرر و زیان مورد حکم ، نظر به اینکه بانو (ب ) به موجب دادخواست تقدیمی در مقام مطالبه مبلغ 22800000 ریال نفقه 38ماهه خود و فرزند مشترک برآمده و این مبلغ را به ازاءشصت هزار ریال تعیین و تقدیم نموده است از آنجا که مطابق قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته اقارب برخلاف نفقه همسر قابل مطالبه نمی باشد بنابراین تعیین مبلغ نفقه مورد حکم برای فرزند مشترک برآمده و این مبلغ را به ازاء شصت هزارریال تعیین وتقدیم نموده است از آنجا که مطابق قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته اقارب بر خلاف نفقه همسر قابل مطالبه نمی باشد بنابراین تعیین مبلغ نفقه مورد حکم برای فرزند مشترک قانونا" موجه است و حتی در فرضی که ادعای بانو(ب ) استقراض از بستگانش بابت نفقه فرزند صحیح باشد چون این اقدام مستند به حکم دادگاه و موافقت پدر نبوده ومشارالایها مجاز در استدانه نبوده است بنابراین تجدید نظرخواهی وی از جهت عدم تناسب مبلغ معینه با میزان نفقه واقعی او وفرزندش وارد نیست و چون اعتراض موثر دیگری از ناحیه طرفین که موثر در نقص دادنامه باشد به عمل نیامده است با رد آن اعلام و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بانو(ب ) علاوه بر نفقه هزینه دادرسی را نیز بشرح دادخواست و ضمن دعوی اصلی مطالبه نموده و دادگاه بدوی با وصف درخواست خواهان بدوی به آن رسیدگی ننموده و رای معترضی نسبت به آن ننموده است و به استناد قسمت اخیرماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخوانده دعوی ضرر و زیان راعلاوه بر نفقه مورد حکم به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و سه هزار وسیصدو پنجاه و پنج ریال نتیجتا" بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
268
تاریخ تصویب :
1373/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :