جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 202
تاریخ رسیدگی : 31/2/74
کلاسه پرونده : 3/74/58
مرجع رسیدگی : شعبه 3دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
خواسته تجدیدنظر: از دادنامه 38 صادره از شعبه 8دادگاه عمومی کرج گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته مفوق تقدیم داشته که به شعبه 3ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی شاکیه خانم (الف ) نسبت به دادنامه شماره 138 15/12/73دادگاه عمومی کرج شعبه هشتم در خصوص برائت شوهرش از اتهام تکر انفاق وارد به نظر می رسد زیرا زوج در تحقیقات مورخ 10/12/73 اعلام داشته است که مدت 2هفته منزلش را ترک و نزد همسر دیگرش رفته است بنابراین و با توجه به اظهارات پدر زوج که حاکی است نامبرده همسرش را رها کرده است و اینکه زوج نیز در تحقیقات بعدی گفته است که همسرش در منزل پدر وی زندگی مینایدو سایر قرائن وامارات خصوصا" انتخاب همسر دوم توسط زوج دادگاه ایراد تجدیدنظرخواه را به دادنامه معترض عنه وارد تشخیص با فسخ رای بدوی مستندا" به ماده 105 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) وبامحلوظ داشتن ماده 22 قانون مجازات اسلامی از باب تبدیل مجازات شلاق متهم آقای (ب ) فرزند000 را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید0 رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
202
تاریخ تصویب :
1374/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :