×

از مصادیق ترک انفاق

از مصادیق ترک انفاق

از-مصادیق-ترک-انفاق
شماره دادنامه : 1128
تاریخ رسیدگی : 6/10/1374
کلاسه پرونده : 74/5ت /674
مرجع رسیدگی : شعبه 5دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 737و736 مورخ 22/7/74 شعبه دهم دادگاه عمومی شهرستان قزوین
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که به شعبه پنج ارجاع وی از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تکشیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه :
اولا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) از دادنامه شماره 737، 736،22/7/74 شعتبه دهم دادگاه عمومی قزوین معترض بر رد دعوی بطلان عقد ازدواج به شرح پرونده 74/686 آن شعبه صرف نظر ازاینکه نکاح مورد نظر به حکم دادگاه صورت گرفته است چون موضوع مشروحه راجع به اصل نکاح است مستندا" به بند6ماده 21قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظرخواهی از آن در صلاحیت دیوانعالی کشور می باشد لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر واعلام می دارد و مقرر می دارد دفتر دادگاه پرونده مذکور را تفکیک نموده با رونوشتی از این قرار به دیوان عالی کشور ارسال نماید0 ثانیا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) از دادنامه شماره 24621/6/74 موضوع محکومیت وی به شش ماه حبس تعزیری و74 ضربه شلاق به اتهام ترک نفقه خانم (ص ) به استناد ماده 105 قانون تعزیرات و ماده 48قانون مجازات اسلامی باتوجه به محتویات پرونده و مستندات مندرج در رای بدوی اساس دادنامه از حیث احراز بزه ترک انفاق بدون ایراد و اشکال است و اعتراض موثر و موجهی نسبت به آن نشده است النهایه محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری صحیح نمی باشد زیرا مجازات اسلامی نیز با فرض اینکه متهم سابقه محکومیت به اتهام ایراد ضرب با تخریب داشته باشد نمی تواند موجب اضافه نمودن مجازات همسر به مجازات شلاق باشد لذا از این حیث دادنامه بدوی دارای اشکال است و مستندا" به بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادنامه های عمومی و انقلاب با تصمیم آن مجازات شش ماه حبس مندرج در رای بدوی حذف می گردد ضمنا" با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه واوضاع واحوال خاصی که موجب شده مشارالیه از دادن نفقه شاکیه امتناع کند و با توجه به اینکه بعدا" در اجرای محکومیت حقوقی خود نفقه گذشته مشارالیها را بشرح منعکس در پرونده 74/882 قزوین پرداخت نموده است استحقاق تخفیف مجازات را داشته لذا این دادگاه توجها" به ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف تبصره 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و بند3ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته را به دویست هزار ریال جزای نقدی تبدیل می نماید و بر این اساس دادنامه مذکور را تایید می نماید0این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1128

تاریخ تصویب : 1374/10/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.