جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 445
تاریخ رسیدگی : 30/4/75
کلاسه پرونده : 75/1ت /214
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 25122/1/75صادره از شعبه دادگاه عمومی قم

رای دادگاه
به موجب دادنامه به شماره 25122/1/75 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم آقای (الف ) فرزند000 به اتهام فریب درازدواج به بند3 ازدواج به دو ماه حبس تعزیری محکوم گرددیه و محکوم علیه به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و نظر به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار نموده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری به نام (ب ) ازدواج موقت نودونه ساله نموده ونظر به اینکه حداقل مجازات شش ماه حبس بوده ومشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی گردد علیهذا ضمن رد اعتراض رای صادره عینا" تایید می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
445
تاریخ تصویب :
1375/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :