×

متهم به جرم فریب در ازدواج به دوماه حبس تعزیری محکوم گردیده است

متهم به جرم فریب در ازدواج به دوماه حبس تعزیری محکوم گردیده است

متهم-به-جرم-فریب-در-ازدواج-به-دوماه-حبس-تعزیری-محکوم-گردیده-است

وکیل


شماره دادنامه : 445
تاریخ رسیدگی : 30/4/75
کلاسه پرونده : 75/1ت /214
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 25122/1/75صادره از شعبه دادگاه عمومی قم

رای دادگاه
به موجب دادنامه به شماره 25122/1/75 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم آقای (الف ) فرزند000 به اتهام فریب درازدواج به بند3 ازدواج به دو ماه حبس تعزیری محکوم گرددیه و محکوم علیه به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و نظر به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار نموده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری به نام (ب ) ازدواج موقت نودونه ساله نموده ونظر به اینکه حداقل مجازات شش ماه حبس بوده ومشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی گردد علیهذا ضمن رد اعتراض رای صادره عینا" تایید می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 445

تاریخ تصویب : 1375/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.