جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 74/1134
تاریخ رسیدگی : 16/7/74
کلاسه پرونده : 74/3127
مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
حسب شکایت بانو(الف ) شوهرش آقای (ب ) متهم است به ترک انفاق و اهانت و فحاشی نسبت به مشارالیهادر مورد اهانت و فحاشی نظر به فقد دلیل کافی با توجه اتهامات رای برائت متهم صادر می شود و در مورد ترک انفاق نظر به اینکه شاکیه منزل شوهرش را ترک نموده و به عبارت دیگر تمکین (ازشوهرش ) ندارد لذا مستحق انفاق نبوده رای بر برائت متهم صادر می شود0 متقابلا" آقای (ب ) شکایتی برعلیه همسرش بانو(الف ) مطرح نمودهاست مبنی بر اینکه اموال اوراسرقت نموده چون شاکی صراحتا" اعلام نموده که خود راضی شده همسرش وارد منزل شده و سهم خود را از اثاثیه مشترک منزل ببرد وبااین توافق منزل را ترک نموده ولی همسرش علاوه بر سهمیه خود بقیه اثاث منزل را نیز برده است و در تماس بعدی صراحتا" گفته است اموالی را که برده حلالش باشد ولی این حلالیت را مشروط به حل مشکل جدائی وایجاد امکان برای طلاق اعلام نموده است لذا به طور کلی مورد فاقد عنصر خفا که از ارکان تشکیل و تایید جرم سرقت است برده وشاکی می تواند نظر به عدم وفا به شرط از طرف همسرش برای مطالبه اموال خود به دادگاه حقوقی مراجعه نماید بنا به مراتب و در این مورد نیز از نظر کیفری رای بر برائت بانو(الف ) صادر و اعلام می دارد دفترپس از ابلاغ ودرج در دفاتروآمار پرونده را به اجرای احکام ارسال نماید0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) از دادنامه شماره 161134/7/74 صادره از شعبه 15 تهران نظر به اینکه تجدیدنظرخواهاعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و دادنامه هم از نظر موازین شرعی اشکالی ندارد لذا دادگاه با رد اعتراض معترض دادنامه را عینا" تائید و استوار می نماید0 (20/9/74/6ت /1035)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1134
تاریخ تصویب :
1374/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :