جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
61-دادگاه که رسیدگی به اعتراض برقرارتامین راموکول وتوام با رسیدگی به اصل دعوی قرارداده تخلف است زیرادرموقعیکه اعتراض برقرار تامین مدعی به شده مجبات رسیدگی فراهم بوده وحالت منتظره برای محکمه در رسیدگی به هیچوجه موجودنبوده بااین وصف تعویق انداختن رسیدگی وموکول نمودن آن به جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی مجوزقانونی نداشته وبرخلاف منظور ازتقنین ماده 11قانون تامین مدعی به (تسریع دررسیدگی بموضوع اعتراض ) بوده است .
حکم شماره -1601-12اسفند1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1601
تاریخ تصویب :
1313/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :