جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 7368/12/73
تاریخ رسیدگی : 7/12/73
کلاسه پرونده : 73/374 کیفری
مرجع رسیدگی : شعبه عمومی بخش طالقان

رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم (الف ) فرزند000 بر علیه شوهرش آقای (ب ) فرزند000 دایر بر ترک انفاق نظر به اینکه شاکیه با ارائه مدارک رسمی خود را همسر شرعی و قانونی متهم معرفی و از وی تحت عنوان ترک انفاق شکایت نموده و گواهان وی نیز به طور صریح و ضمنی مراتب را گواهی نموده اند و متهم نیز دفاع موجه و مدللی به عمل نیاورده است علیهذا دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه ، رونوشت مصدق دفترچه ازدواج گواتهی گواهان و مدافعات لاوجه متهم گناهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و با انطباق مورد با ماده 105 قانون تعزیرات با رعایت ماده 26 قانون مجازات اسلامی به علت وضعیت خاص متهم و نداشتن پیشینه کیفری به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید، رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر مرکز استان (تهران ) می باشد، مقرر می دارد دفتر پس ازثبت نتیجه و ارسال رونوشت دادنامه به طرفین وفق مقررات اقدام گردد0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 368 7/12/73 شعبه اول دادگاه عمومی طالقانی دایر بر محکومیت وی به تادیه مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی به اتهام ترک انفاق با ملاحظه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نظر به محتویات پرونده چون ایراد خاص و اعتراض موجهی که نفض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عتمل نیامده علیهذا ضمن رد اعتراض ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائیدمی نماید رای دادگاه قطعی است 0 (20/4/74/3ت /403)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
368
تاریخ تصویب :
1373/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :