جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 8961/12/73
تاریخ رسیدگی : 7/12/73
کلاسه پرونده : 731673عمومی سوم
مرجع رسیدگی : شعبه 3دادگاه عمومی دماوند
اتهام : ترک انفاق

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000 دائر به ترک انفاق وخیانت در امانت نسبت به همسرش خانم (ب ) با توجه به محتویات پرونده در خصوص ترک انفاق نظر به اینکه تمکین شرط پرداخت ووجوب نفقه می باشد و شاکیه در تحقیقات به عمل آمده در دادگاه اظهار داشته حاضر به ادامه زندگی با متهم نمی باشد واز تمکین خودداری نموده است لذا در این مورد به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رای بر برائت متهم صادر و در مورد خیانت در امانت بدین توضیح که متهم جهیزیه شاکی رااز منزل مشترکشان به مکان دیگری منتقل نموده است و انگیزه خود از این اقدام را مجبور نمودن شاکیه در اعاده مدارک تحصیلی خود اعلام داشته اما در جلسه دادگاه و بعد از طرح شکایت و مطالبه شاکیه متهم حاضر به مسترد نمودن جهیزیه شده است اما با توجه به اینکه حسب اظهارات هر دو طرف مقداری از جهیزیه با توافق یکدیگردر طول زندگی مشترکشان فروخته شده و شاکیه دلایل قطعی بر مالکیتش بر جهیزیه ادعایی خود نیز ارائه ننموده است و همچنین ازت تحویل آنچه که متهم حاضر به اعاده آن بوده خودداری کرده است و نظربه اینکه وقوع بزه خیانت در امانت در صورتی محقق می گردد که اموال توسط مالک آن مطالبه اما امین حاضر به اعاده آن نگرددامادرمانحن فیه با توجه به اینکه متهم حاضر به مسترد نمودن جهیزیه شده است لذا وقوع خیانت در امانت محرز نمی گردد و در این مورد نیز رای بر برائت متهم صادر و اعلام می شود و شاکیه جهت استرداد جهیزیه خود می تواند با تقدیم دادخواست و اثبات مالکیتش برموارد ادعایی اقدام نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظرتهران درتجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) ازدادنامه شماره 23885/6/74 صادره از شعبه اول دادگاه عممی دماوندنظر به دادنامه شماره 961 8/12/73 که در آن دادنامه جهیزیه به ثبوت رسیده و تجدیدنظرخواه در آن دادنامه عدم تحویل جهیزیه را به تجدیدنظرخوانده مجبور نمودن تجدیدنظرخوانده به تحویل مدارک تحصیلی عنوان نموده لذا دادنامه خالی از اشکال و دلیلی که موجب فسخ دادنامه باشداقامه نشده است دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را عینا" تائیدو استوار می نماید0 (9/8/74/6ت /88)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
961
تاریخ تصویب :
1373/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :