×

در تهدید شفاهی مستند به ماده 113 ق ت

در تهدید شفاهی مستند به ماده 113 ق ت

در-تهدید-شفاهی-مستند-به-ماده-113-ق-ت

وکیل


شماره دادنامه : 74/1136/1135/1134
تاریخ رسیدگی : 5/12/74
مرجع رسیدگی : شعبه 206 دادگاه عمومی تهران
اتهام : تهدید و توهین

رای دادگاه
در خوص اتهام آقای (الف ) با وکالت آقای (ب ) دائر بر تهدید و توهین به آقای مهندس (ج ) نظر به جمیع محتویات پرونده ومفاد گزارش های مامورین انتظامی وتحقیقات معموله ومندرجات لوایح عدیده آقای (ج ) مستاجر رقبه مختلف فیه از دیگر سو واوضاع واحوال قضیه مویدا" به سایر قرائن وامارات به نظر می رسد که آقای (الف ) مستاجر ملک متنازع فیه آقای (ج ) را تهدید و به وی اهانت ( به ویژه تلفنی )کرده است بناء علیهذا دادگاه با احراز بزه کاری متهم در خصوص اتهامات تهدیدو توهین شفاهی به استناد مادتین 86و113 قانون تعزیرات و مراعات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری و وضعیت خاص متهم و لزوم تعیین مجازات مناسب آقای (الف ) را بابت تهدید شفاهی به تادیه مبلغ سیصد هزار ریال و جهت توهین واستعمال الفاظ رکیک به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی به جای حبس و شالق به نفع دولت محکوم می نماید اما در این مورد علیه خانم (م ) دلیلی ارائه و تحصیل نشده است و نیز در مورد بزه های سرقت و ایجاد مزاحمت و قطع تلفن و شوفاژ تصرف عدوانی و تجوز به حریم خانه واستراق سمع تلفنی وتخریب عمدی و حمله به فرزند آقای (ج ) و ممانعت از حق و هزینه گزاف برای یاری گرفتن از چندین نفر برای مکتوم ماندن اعمال علیه آقای (الف ) و خانم (م )دلیلی که افاده قطع و یقین بر ارتکاب بزهی نمایدو اقرار و بینه ای مطرح نیست بناءعلیهذا حکم برائت مشارالهیا از اتهامات یاد شده صادرمی گردد نیز راجع به شکایت اعلامی علیه آقای مهندس (ج ) تحت عناوین ایجاد مزاحمت وایذاء وقطع تلفن دلیلی بر ارتکاب جرم عالما" و عامدا" در دست نیست وتظلم خواهی وی ومکاتبات و شکایات عدیده جرم تلقی نمی شود هم از این رو دادگاه مشارالیه را تبرئه می نماید و به طرفلین توصیه می کند تا پایان پرونده حقوقی تخلیه مروت یا مدارا نمایند والسلام 0

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی مهندس (ج ) فرزند000 72 ساله اهل وساکن تهران نسبت به دادنامه شماره 74/5113411351136/12/74صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های معموله چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامه است و بر حکم صادره نیز ایراد و اشکالی وارد نمی باشد و درخواست تجدیدنظر نیز با هیچیک از شوقق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق نیست با رد درخواست تجدیدنظر دادنامه بدوی عینا" تائید می شود رای صادر حضوری و قطعی است 0
(21/7/75/5ت /589)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1136

تاریخ تصویب : 1374/12/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.