جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 763و762
تاریخ رسیدگی : 23/3/71
مرحع رسیدگی : شعبه 166 دادگاه کیفری 2 تهران
اتهام : تهدید و قدرت نمائی با چاقو وتخریب

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )23 ساله دانشجوی سابق دانشگاه امیر کبیر با سواد اهل و ساکن تهران مسلمان تبعه ایران فاقدپیشینه کیفری مجرد آزادبه قید تودیع وجه الضمان نقدی به جای وجه الکفاله مبنی بر تهدید با جاقو و فحاشی وتخریب عمدی بدین شرح که به شرح پرونده کیفری کلاسه 70/166/2944 این دادگاه براساس شکایت آقایان (ب )و(ج ) اعلام گردیده است که متهم همراه آقای (ح ) پسرعموی خود در حالکیه کارد بزرگی در دست داشته ا ست به دفتر کار آنان وارد و ایجاد مزاحمت و تهدید و قدرت نمائی با چاقو نموده است و توضیح داده اند که مدتها است تلفنی نسبت به خانواده و بستگان آنان ایجاد مزاحمت و تهدید می نماید و شکات بیان نموده اند که اگر متهم متعهد گردد که مزاحمت ایجاد نخوهد کرد گذشت خود را اعلام خواهند نمودو آقای (ح ) با صدور قرا رموقوفی تعقیب و آقای (الف ) با قبول کفالت آزاد و پرونده بشرح کیفرخواست مندرج 28/11/70 در مورد آقای (الف ) به این دادگاه واصل و تحت کلاسه 70/2944 برای روز12/3/71 وقت رسیدگی تعیین گردیده و متعاقبا" پرونده دیگری به کلاسه 71/166/334 به اتهام تهدید و فحاشی نسبت به آقایان ( و(ج ) و(س ) و(ش ) و(م ) و (ن ) و تخریب درب دفتر ومنزل آقای ( برای متهم تقاضای کیفر شده است 0 با توجه به شکایت شکات بشرح اوراق پرونده در مراحل مختلف تحقیق و محضر دادگاه و گزارشهای شماره :
81261923/11/70و1012261116/12/70و1312261116/12/70 حوزه 7 انتظامی تهران و اهظارات شهود و مطلعین و کشف کارد بزرگ آشپزخانه واخذ آن از ید متهم در حین وقوع جرم (تهدید با چاقو)و اقاریر صریح وی به ارتکاب جرائم مندرج در کیفرخواست و توضیحات آقای (ب ) مبنی بر اینکه متهم خانواده وی و بستگانش را تهدید به ضررهای نفس و شرفی و آبروئی می نماید تا بدین وسیله اقدام بااخاذی و مجبور نمودن آنان به انجام هر خواسته ای که دارد گرفته است متهم مبلغ هفتصد هزار ریال معادل مبلغ هفتاد هزار تومان از خانواده (ج ) (برادرشاکی ) اخذ و متجاسرانه متهم در محضر دادگاه مدافعات غیرموجه وی و آقای 000 وکیل مدافع متهم و نظر به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده که موجب حصول علم و یقین برای دادگاه گردیده بزهکاری های نامبرده به نظر محرز ومسلم است با انطباق موضوعات با ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سبک مصوب 1336 و مواد86 و113و126 قانون تعزیرات ورعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به جهت تعد جرایم ارتکابی وملاحظه وضعیت خطرناک متهم موجب وحشت و سلب آسایش از خانواده و بستگان شکات شده است دادگاه متهم موصوف را از جهت تهدید و قدرت نمائی با چاقو به منظور اخاذی و اهانت و فحاشی به شکات به تحمل 74ضربه شلاق واز نظر تخریب عمدی درها و پنجره های دفتر و منزل آقای (ب )نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیر محکوم می نماید که هرکدام از مجازاتهای مذکور به تنهائی و بطور جداگانه لازم الاجرا خواهد بود که دایره اجرای احکام هنگام اجرای حکم به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ایام بازداشت قبلی محکوم علیه را احتساب از مجموع محکومیتهای حبس تعزیری محکوم علیه کسر خواهد نمودوکارد آشپزخانه مکشوفه از متهم نیز ضبط می گردد این رای حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
763
تاریخ تصویب :
1371/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :