جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 165
تاریخ رسیدگی : 21/5/75
شماره پرونده : 74/32/418
مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی تهران
موضوع : ایجاد مزاحمت

رای دادگاه
در مورد شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) نماینده 000 در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی دایر به رفع مزاحمت از یک قطعه زمین وی و ورود به عنف وتهدید و ارعاب نظر به اینکه شاکی قبلا" در خصوص رفع مزاحمت از پلاک 12 اصلی بخش 32 گیلان واقع در000 علیه اداره جنگلداری طرح دعوی نمود که پرونده منتهی به صدور دادنامه شماره 28522/2/74 گردیده و در متن حکم آمده سالیان متمادی است که ملک فوق از ید شاکی خارج و در تصرف اداره جنگلداری قرار گرفته و به همین دلیل حکم بر دعوی صادر شده و در مرجع تجدیدنظر مورد تائید قرار گرفته علیهذا نظر به اینکه شاکی دلیل مالکیت خود را ابراز ننموده و مستندا" به دادنامه فوق که فتوکپی آن ضمیمه پرونده می باشد هیچگونه تصرفی در محل نداشته و در سایر موارد هم دلیلی که صحت ادعای شاکی را تائید کند ارائه نگردیده حکم به برائت آقای (ب ) صادر و اعلام می شود این رای ظرف مهلت مقرر در قانون ذیل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظراست 0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص رای فوق الذکر:
در خصوص اعتراض آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 165 مورخ 21/5/75 شعبه 32 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم کند به عمل نیاورده و بردادنامه معترض عنه از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نیست لذا رد اعتراض رای به تائید دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است 0 (29/7/75/3ت /1146)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
165
تاریخ تصویب :
1375/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :