جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 126
تاریخ رسیدگی : 23/2/75
شماره پرونده : 75/20ت /148
مرجع رسیدگی : شعبه 20دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
به موجب دادنامه شماره 151614/11/74 شعبه 209 دادگاه عمومی تهران مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قرار گرفته است آقای (الف ) به اتهام نسبت دادن سرقت به خانم (ب ) بدون آنکه از عهده اثبات آن برآید به استناد ماده 141 قانون تعزیرات به تحمل یکماه حبس تعزیرات محکوم شده است 0 اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به اساس دادنامه وارد نیست و با توجه به محتویات پرونده مخصوصا" اظهارات او در جلسه دادگاه بدوی و اختلافی که با هم راجع به خانه داشته اند وقع بزه مذکور محرز بوده و اعتراض موجهی که نقض رای بدوی راایجاب کند به عمل نیامده است ((النهایه با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده استنادی دادگاه بدوی از یکماه تا دو سال است و دادگاه نیز مجازات حبس راانتخاب وتعیین نموده (نه شلاق را)می بایست طبق بند یک تبصره 17 از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 مجازات بیش از سه ماه حبس تعیین کند0یاجزای نقدی مقرر در قانون را مورد حکم قرار دهد و تعیین یکماه حبس صحیح به نظر نمی رسد0)) و چون تشدید مجازات مذکور با عنایت به مندرجات پرونده و موضوع مطروحه موجه به نظر نمی رسد براساس بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه بدوی از حیث مجازات مرتکب تصحیح و مشارالیه به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد0 و بر این اساس دادنامه بدوی تائیدمی شود0 رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1375/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :