جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره پرونده : 75/4/220
دادنامه : 277
تاریخ رسیدگی : 16/4/75
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی شهریار
اتهام : نشر کاذیب

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) مبنی بر نشر اکاذیب شاکی توضیح داده است متهم با ارسال تلگراف از شهریار به محل کار وی و اکاذیبی را که اعلام نموده است خالی از حقیقت بوده است و مشارالیه عنوان نموده است که من به عنوان مالک ملک که در رهن او است بدون اجازه بصورت مخفیانه و از طریق بالا آمدن از دیوار به آن خانه که در اختیار متهم بوده است آمده ام و از این حیث به حیثیت اداری و اجتماعی من لطمه وارد نموده است دادگاه با توجه به شکایت شاکی و با توجه به متن تلگراف ارسالی به محل کار اداری شاکی با عنوان مسئول حراست اداره شاکی با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و با توجه به اظهارات متهم که اصولا" دیوارهای ملک به قدر کوتاه است که بدون نیاز به بالا آمدن از آنها محوطه داخلی ملک قابل رویت بوده است و اینکه متهم جهت ورود بدون اجازه شاکی به عنوان موجر و مالک ملک به داخل اطاقهای ملک گواهی معرفی و دلیلی ابراز نداشته است بنابراین انتشار اکاذیب از ناحیه وی بر دادگاه محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 141 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جریمه نقدی بدل از حبس محکوم می نماید
این رای ظرف 20 روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظر تهران است

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 277 - 16/4/75 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهریار تجدیدنظرخواهی کرده است اعتراض تجدیدنظر خواه خلاصتا" این است که مجازات تعیین شده برای محکوم علیه خفیف است و در واقع نسبت به قلت مجازات معترض است با عنایت به اینکه اعتراض موثری از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده اعتراضات نامبرده با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مطابقت ندارد و به علاوه دادنامه وفق موازین قانونی اصدار یافته وخالی از اشکال به نظر می رسد علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواهی نامبرده را مردود اعلام می نماید (7/8/75/6ت /844)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
277
تاریخ تصویب :
1375/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :