جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


7/33/6246
شماره دادنامه : 248/33
تاریخ رسیدگی : 4/7/77
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوانعالی کشور
فرجامخواه : درخواست اعمال بند2ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خلاصه جریان پرونده : بسمه تعالی : به موجب دادنامه 11188/4/75 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران اولا" در خصوص شکایت آقای (الف )بازپرس سابق دادسرای عمومی تهران علیه خانم (ب ) مبنی بر افتراء و نشر اکاذیب بااحراز بزه انتسابی به استنادمواد140و141قانون تعزیرات و رعایت کیفیات مخففه حکم بر محکومیت متهمه به تادیه سیصد هزار ریال جزای نقدی صادر شده است ثانیا" دادگاه در رابطه با شکایت خانم (ب ) علیه آقای (ج ) (شوهر سابق اش ) دائر به فروش مال غیر(فروش دو باب آپارتمان مسکونی متعلق به آقای (د) به شاکیه ) بااشاره به اینکه موضوع خارج از مصادیق انتقال مال غیر است به علت عدم کفایت دلل حکم برائت متهم را صادر کرده است همچنین در خصوص شکایت آقایان (ه)و(و) و بانو(ب ) علیه آقای (ج ) مبنی بر جعل امضاء در صورتجلسه 3/6/66 شرکت و استفاده از سند مجعول به لحاظ عدم کفایت دلیل بر ارتکاب بزه مذکور رای به برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی خانم (ب ) با وکالت آقای 000 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بشرح دادنامه شماره 24100/1/76 اجمالا" چنین رای داده است ((در خصوص اعتراض خانم (ب ) با وکالت آقای 000نسبت به دادنامه 11188/4/75 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران با ملاحظه اوراق و محتویات پورنده و مخصوصا" شکایت اولیه شکات خصوصی و نام اداره کل تشخیص هویت (آزمایشگاه تحقیقات جنائی ) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که صراحتا" اشعار می دارد به علت اختلافات اساسی موجودامضائات مورد ادعا از سوی امضائات اصلی خانم (ب ) شبیه ، سازی شده و از ناحیه وی تحریر نگردیه و تشابهاتی که بین کلمات در امضائات منتسب به خانم (ب ) و(ه) و(و) در ذیل صورتجلسه مورد ادعا و خطوی استکتابی ومتعارفی آقای (ج )مشاهده می گردد وبا عنایت به نظریه های هیات کارشناس رسمی دادکستری ونیز با توجه به رونوشت قولنامه عادی موجود در پرونده (اوراق 356و357) که به شرح آن آقای (ج ) ششدانگ دو باب آپارتمان به پلاک ثبتی 865 را به خانم (ب ) انتقال داده در حالیکه مطابق نامه شماره 2799 27/1/74 ثبت شمیران آپارتمان های فروخته شده متعلق به آقای (ز) بوده است ونظر به اینکه تقلیل سهام در صورتجلسه مورد بحث که توسط آقای (ج ) به اداره ثبت شرکتها نیز ارائه گردیده و واجدعنصر ضرر به شاکیه می باشد بنابراین بزهکاری آقای (ج ) محرز است و با نقض دادنامه معترض عنه نامبرده را از جهت انتقال مال غیرواستفاده از سند مجعول به استناد ماده 1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و ماده 28قانون تعزیرات ورعایت کیفیات مخففه حسب مورد به پرداخت یک میلیون و سیصد هزارریال جزای نقدی محکوم می نماید و در مورد استرداد مال مورد دعوی که نیاز به تقدیم دادخواست دارد دادگاه فارغ از رسیدگی است و نسبت به اتهام دیگر متهم به جعل صورتجلسه دادنامه معترض عنه (حکم برائت ) را تائید می نماید درخواست اعاده دادرسی آقای (ج ) به موجب دادنامه 77/80/16 31/3/77 شعبه 16 دیوانعالی کشور با اشاره به اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی جدیددائر بر ثبوت بی تقصیری از سوی مستدعی اعاده دادرسی ارائه نشده مردود اعلام گردیده است آقای (ج ) با تقدیم لایحه ای به عنوان ریاست معظم دیوانعالی کشور تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و نقض دادنامه 24100/1/76 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان را نموده که به شماره 5902ن 20/2/77 ثبت و جهت بررسی و اظهارنظر به همکار محترم آقای 000ارجاع گردیده است آقای 000 با تنظیم گزارش از جریان پرونده به جهاتی که در نظریه ایشان منعکس است مورد را از موارد اعمال بند2 ماده 18 قانون مرقوم تشخیص و پیشنهاد نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان را نموده اند و پرونده از این نظر به این شعبه ارجاع شده است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای 000دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته در مورد دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده با حدوث اختلاف و شرکت آقای 000 مستشار شعبه به اکثریت چنین رای می دهد:

دادنامه شماره 24100/2/76 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان صحیح به نظر می رسد زیرا اولا" گذشت شاکی در مرحله بدوی موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی وی اکه از جهتی موافق دادنامه تجدیدنظرخواسته نبوده نخواهد بود ثانیا" نظر به اینکه استفاده از سند مجعول جرم جداگانه بوده و جعلیت سند مورد بحث با توجه به نظریه اداره کل تشخیص هویت و نظرهی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین انتقال مال غیر که بوسیله مبایعه نامه انجام شده محرز و مسلم می باشد لذا اشتباه بینی از ناحیه قضات شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان به عمل نیامده و مورد منطبق با مقررات بند2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نبوده مردود اعلام می گردد0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
248
تاریخ تصویب :
1377/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :