جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 10519/6/75
تاریخ رسیدگی : 10/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی دماوند
اتهام : هتک حرمت

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر بر افتراء و هتک حرمت آقای (ب ) شاکی خصوصی نظر به جمیع مندرجات و محتویات پرونده با عنایت به دادنامه شماره 71928/10/74 موضوع کلاسه 741811 محکمه عمومی شعبه سوم دادگستری دماوند، نظر به وجود رابطه شراکت و همکاری اصحاب دعوی و نیز مداقه در متن شکوائیه که به بریدن قفل وسرقت اجناس ، ابزار کار توسط شاکی پرونده مانحن فیه تصریح شده در حالی که در متن همین شکوائیه به مطابقات شاکی ، آقای (ب ) و وجود رابطه کاری در نتیجه استفاده طبیعی از ابزار کار اشاره شده است ، ولذا عنوان سرقت با توجه به مراتب فوق اساسا" محمل قانونی نداشته از طرفی دلیل موجه قانونی نیز مبنی بر اثبات موارد ادعایی ، سرقت اقامه نشده ، وشاکی دعوی مانحن فیه نیزحسب مندرجات پرونده استنادی صراحتا" به استفاده از این ابراز وگروگرفتن آن جهت وصول مطالبات خود تصریح نموده و جمیع موارد مذکور موید وجود اختلافات ناشی از رابه قراردادی نامبردگان است و از جانب دیگر متهم موصوف قادر به ارائه دفاعیات مناسب که موجبات رفع اتهام و سوءنیت وی را در طرح عناوین مذکور در شکوائیه منتهی صدور دادنامه فوق الاشعار، فراهم نموده است بناء علی هذا از نظر این محکمه سوءنیت وی در مطرح عناوین سرقت و تخریب محرز واتهام وی به استناد ماده 141 قانون تعزیرات قانون حاکم در زمان ارتکاب بره محرزلیکن باعنایت به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و شخصیت متهم به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز اقتضای اعمال ماده 25قانون مرقوم نامبرده با اعمال تخفیف به تحمل ده روز حبس تعلیقی محکوم می نماید تادر صورتی که از زمان اصدار حکم لغایت دو سال مرتکب بزهی نشودمراتب از سجل کیفری حذف والا حسب موازین و مقررات مواد32و33 قانون مجازات اسلامی در خصوص تحمل مجازات برای وی اقدام گرددرای صادره ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرپذیری در مرجع تجدید نظراستان تهران را دارا است 0

رای شعبه دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
با توجه به محتویات پرونده اعتراض آقای (ب ) و تجدیدنظرخواهی او از قرار موقوفی تعقیب مورخ 10/11/74 صادره ازسوی دادگاه عمومی دماوند وارد است و دادگاه با نقض قرار معترض عنه مقرر می دارد0 پرونده جهت رسیدگی به شکایت مشارالیه به دادگاه محترم عمومی دماوند فرستاده شود0 (22/2/75/7 ت /265 )

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
519
تاریخ تصویب :
1375/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :