×

عمل متهم دائر بر نشر اکاذیب و منطبق با ماده 698ق 0م 0ا است

عمل متهم دائر بر نشر اکاذیب و منطبق با ماده 698ق 0م 0ا است

عمل-متهم-دائر-بر-نشر-اکاذیب-و-منطبق-با-ماده-698ق-0م-0ا-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 9/10/75
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی رباط کریم

رای دادگاه
در خصوص اتهام 1 خانم (الف ) فرزند000 2 آقای (ب ) دائر برنشر اکاذیب که با توجه به شکات شاکی گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات شهود، مدافعات بی اساس متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان محرز تشخیص و با انطباق عمل با ماده 698 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری و وضع خاص متهمان دادگاه هریک ازمتهمان موصوف را به یکصد هزار ریال حزای نقدی بدل از حبس یا شلاق در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید و در خصوص سایر اتهامات متهمان موصوف به لحاظ فقد دلیل حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل تجدید نظرخواهی است 0

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی در رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی متهمان خانم (الف ) و آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 9/10/75 صادره از دادگاه عمومی رباط کریم که به موجب آن نامبردگان به اتهام نشر اکاذیب به جرای نقدی محکوم شده اند نظر به اینکه از جانب تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات فسخ بدوی یا ورود خدشه و علل به آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و در صدور آن رعایت و موازین و مقررات قانونی معمول گشته و همچنین در مورد اعتراض شاکیه نسبت به دادنامه فوق الذکر از لحاظ قلت مجازات چون اعتراض نامبرده نیز موجه و قانونی نیست بنابراین دادگاه با رد اعتراضات معترضین دادنامه بدوی را تایید می نماید رای صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب قطعی است 0
(7/11/75/11ت /1761و1760)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 95

تاریخ تصویب : 1375/10/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.