جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
63-ردعرضحال اعتراض برقرارتامین مدعی باستنادماده 6قانون آزمایش ازجهت اینکه دارای امضاءمعترض نبوده تخلف است زیراباآنکه مدعی علیه درذیل قرارتامین مدعی به اعتراض کرده وآنراامضاءنموده ودر تعقیب آن بدستورماده 9و11قانون تامین به تقدیم عرضحال مبادرت جسته سمت عرضحال دهنده ومدعی علیه ومدعی به کاملامعلوم بوده است .
حکم شماره 2283-29-فروردین 1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2283
تاریخ تصویب :
1317/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :