×

درحقوق الناس استیفای حق متوقف بر مطالبه ذیحق می باشد

درحقوق الناس استیفای حق متوقف بر مطالبه ذیحق می باشد

درحقوق-الناس-استیفای-حق-متوقف-بر-مطالبه-ذیحق-می-باشد

وکیل


شماره دادنامه : 679
کلاسه پرونده : 66/88
تاریخ رسیدگی : 7/10/66
مرجع رسیدگی : شعبه 173 دادگاه کیفری تهران

رای دادگاه
در خصوص واخواهی خانم (الف ) فرزند .... پنجاه و هشت ساله به دادنامه غیابی شماره 20394/5/65 این دادگاه نظر به اینکه پس از صدور قرار قبول واخواهی و اقدام به تعین وقت رسیدگی و دعوت طرفین شاکی پرونده با اطلاع از وقت دادرسی و با وصف تذکر و قید در اخطاریه شاکی که نتیجه عدم حضور انصراف ازشکایت تلقی می گردد در دادگاه حضور نیافته و تعزیر محکوم علیها را از حاکم مطالبه ننمود و به تصریح ماده 159 قانون تعزیرات در حقوق الناس استیفای حق متوقف بر مطالبه ذیحق می باشد با درنظر گرفتن مدافعات واخواه دادگاه ضمن فسخ دادنامه واخواسته استنادا" به ماده مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمه را صادر و اعلام می دارد0 رای صادره حضوری و قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

160

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 679

تاریخ تصویب : 1366/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.