×

مجازات چرانیدن محصول دیگری

مجازات چرانیدن محصول دیگری

مجازات-چرانیدن-محصول-دیگری-
شماره دادنامه :275
تاریخ رسیدگی :25/9/75
مرجع رسیدگی :شعبه 2 دادگاه عمومی بوئین زهرا

در پرونده پیوست به کلاسه 75/2/105 ثبت این شعبه گردیده است آقای (الف ) فرزند .... متهم است به چرانیدن محصول زراعی شاکی آقای (ب ) فرزند .... و نیز هر دو نفر متهم هستند به ایراد ضرب عمدی نسبت به یکدیگر نظر به اقرا رمتهمین به وقوع درگیری و نظر به گزارش ماورین و اهظارات شهود و مطلعین مضبوط در پرونده اتهامات اعلام شده متوجه نامبردگان بوده فلذا ضمن احراز مجرمیت آن دو به شرح ذیل تعیین مجازات می گردند آقای (الف ) به علت ارتکاب جرم چرانیدن محصول شاکی به تحمل سه ماه حبس و تحمل سی ضربه شلاق محکوم می گردد و نیز آقای (ب ) به علت ایجاد جراحت عارضه زیر آرنج چپ و بر روی انگشتان دست آقای (الف ) مجموعا" به پرداخت بهای یک شتردر حق وی (مجروح )محکوم می گردد مستند رای مواد480 بند د 484 وماده 495 و ماده 684 می باشد مضافا" آقای (الف ) در اظهارات اولیه خوددر پاسگاه از افارد دیگری نام برده که در ایراد صدمه به وی نقش داشته اند که این ادعای وی فاقد دلیل و مدرک کافی می باشد و نیز ادعای سرقت احشام را نموده است که در این خصوص نیز دلیلی ارائه نکرده است فلذا در خصوص موارد ایخر به علت عدم وجود دلیل ، قرار منع تعقیب صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرمرکز استان است 0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراتسان تهران درتجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 25275/9/75 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بوئین زهرا مشتمل بر دو قسمت است قسمت اول مربوط است به محکومیت تجدیدنظرخواه (آقای الف ) به سه ماه حبس و تحمل سی ضربه شلاق به اتهام چرانیدن محصول زراعی شاکی و بخش دوم آن راجع به پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب به شاکی می باشد در خصوص بخش دوم محکومیت نظر به اینکه میزان دیه موضوع دادنامه مرقوم کمتر از خمس دیه کامل است و به استناد بند4 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ا نقلاب قابلیت تجدیدنظرخواهی نداردلذا دادگاه به رد درخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه دراین مورد اظهار نظر می نماید اما در خصوص بخش اول محکومیت نظر به اینکه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه مزبور را در این قسمت ایجاب نماید نکرده است ورای دادگاه صحیحا" و مطابق محتویات پرونده صادر شده است و از جهت احراز مجرمیت مشارالیه و انطباق عمل وی با مواد قانونی اشکالی به نظر نمی رسد النهایه میزان مجازات عمل ارتکابی او در قانون شش ماه تا سه سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد و با موضوع حکم قرار گرفتن سه ماه حبس دردادنامه یاد شده به نظر می رسد دادگاه فوق الاشعار نامبرده را مستحق تخفیف دانسته است و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سابقه محکومیت کیفری است و اوضاع و احوال قضیه هم اعمال تخفیف در مجازات رادر خصوص او می نماید بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبرده و با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی درخصوص تخفیف مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات دادنامه مذکور را دراین خصوص تایید می نماید0رای صادره قطعی است 0 (11/2/76/7ت /201)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 275

تاریخ تصویب : 1375/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.