×

متهم عمل واحدی مرتکب شده که دارای عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی است

متهم عمل واحدی مرتکب شده که دارای عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی است

متهم-عمل-واحدی-مرتکب-شده-که-دارای-عناوین-متعدد-جرم-و-تعدد-معنوی-است
شماره دادنامه : 338
تاریخ : 3/2/65
پرونده کلاسه : 63/3222
مرجع رسیدگی : شعبه 167 دادگاه کیفری 2تهران

رای دادگاه : با توجه به گزارش مامورین ودستگیری متهم هنگامیکه مست بوده و اقرار واعتراف صریح متهم به شرب مسکر در حضور آقای قاضی تحقیق و استهشادیه پیوست پرونده با احراز بزه کاری متهم و اینکه وی عمل واحدی مرتکب شده که دارای عناوین متعدد جرم وتعدد معنوی است لذا مستندا" به مادتین 123و131 از قانون حدود و قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی آقای (الف ) را به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محکوم می نماید که حد شرب مسکر است این رای غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و واخواهی در همین دادگاه است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 338

تاریخ تصویب : 1365/02/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.