×

قمار علنی مطابق ماده قانون جرم و مجرم مستحق مجازات است

قمار علنی مطابق ماده قانون جرم و مجرم مستحق مجازات است

قمار-علنی-مطابق-ماده-قانون-جرم-و-مجرم-مستحق-مجازات-است
شماره دادنامه : 621/11
تاریخ رسیدگی : 30/8/69
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقایان (ر)و(ع ) وچندنفر دیگر به اتهام سرقت وقمارعلنی ،موردتعقیب قرارگرفته اند0 دادسرای عمومی ارومیه به موضوع رسیدگی ودرخاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید0 شعبه 8 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی کرده متهمان فوق الذکر در تحقیقات مقدماتی و در جریان دادرسی در دادگاه به ارتکاب جرائم انتسابی اقرار کرده اند و در خاتمه دادرسی دادگاه باتطبیق جرائم ارتکابی با مواد108و146 قانون تعزیرات و بارعایت تبصره 17 ماده واحد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی واجتماعی .... وماده 25 قانون مجازات اسلامی (ر) را در مورد قمار علنی به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی و ضبط مبلغ یکصد وپنجاه هزار ریال وجوه مورد بر و باخت و از نظر سرقت به تحمل پنجاه ضربه شلاق واسترداد اموال مسروقه متعلق به آقای (م ) و آقای (ع ) را به بیست وپنج ضربه شلاق محکوم کرده است 0 محکوم علیها نسبت به دادنامه اعتراض و قاضی صادر کننده حکم با اعلام فاقد ایراد بودن حکم صادره پرونده را جهت رسیدگی به درخواست تجدید به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 20173/2/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
نظر به اینکه موضوع قابل توجه و موثری به عنوان اعتراض ومطرح نشده و با توجه به محتویات پرونده از حیث احراز مجرمت و نحوه استدلال و استنباط در اینخصوص و از جهت رعایت ترتیبات رسیدگی و تطبیق مورد با مواد و مقررات قانون و تعیین کیفر ایرادی به نظر نمی رسد بنابراین ضمن رد اعتراض دادنامه شماره 20173/2/69راابرام می نماید0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 621

تاریخ تصویب : 1369/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.