×

قمار بازی با هر وسیله ای که صورت بگیرد ممنوع است

قمار بازی با هر وسیله ای که صورت بگیرد ممنوع است

قمار-بازی-با-هر-وسیله-ای-که-صورت-بگیرد-ممنوع-است

وکیل


کلاسه پرونده : 7729
تاریخ صدوررای : 8/2/77
شماره دادنامه : 77369عمومی
تاریخ صدوردادنامه : 13/2/77
مرجع رسیدگی : شعبه دادگاه شعبه دو عمومی پیله سوار
متهمان 1 .... الی .... 0 14
اتهام : دایر بر ردیف کردن بساط قماربازی ونگهداری شش حلقه نوار موسیقی ردیف دوم الی چهاردهم شرکت در قماربازی
گردشکار: پرونده به تاریخ 10/1/77 به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و مبادرت به صدور رای می نماید0
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان 1 ع 2 ح 3 ر4 چ 5 ق 6 ص 7 س 8 ج 9 الف 10 ل 11 ی 12 ب 13 ز 14 م ساکن پیله سوار شغل .... دایر برردیف اول دایر کردن بساط قماربازی ونگهداری شش حلقه نوار موسیقی مبتذل ردیف دوم الی چهاردهم شرکت در قماز بازی و با توجه به گزارش سپاه پاسداران بیله سوار و صورتجلسه تنظیمی توسط مامورین عمل کننده دایر بر مشاهده متهمین در حین ارتکاب جرم و توجها" به مدافعات غیرموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی بنامبردگان محرز و مسلم بوده و با انطباق مورد با ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) و تبصره 2 شق ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند و در خصوص متهم ردیف یک ماده 705 همان قانون در مورد بقیه متهمین بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی از نظر وضع خاص متهمین و نداشتن سابقه کیفری موثر حکم بر محکومیت اولی به 91 روز حبس تعزیری و از بابت دایرکردن قمارخانه و پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی تعزیری از بابت نگهداری نوار موسیقی مبتذل و هر یک از متهمین ردیف 2 الی 14 به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و وجوه حاصله از قمار به نفع صندوق دولت و معدوم نمودن ورق بازی مکشوفه نوارهای موسیقی مبتذل صادر و اعلام می گردد واما در خصوص اتهام متهمین دایر بر استمعال مواد مخدرمستندا" به بند5 ماده 5 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی گرمی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل می باشد .

رای دادگاه تجدیدنظردر خصوص رای فوق الذکر

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان .... 1 الی 14 از دادنامه شماره 1377369/2/77 در پرونده شماره 29/77 صادره از دادگاه محترم شعبه دوم عمومی دادگستری بیله سوار با توجه به اعتراضیه تجدیدنظر خواهانها ملاحظه می شود آقایان فوق الذکر به عنوان تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی فراهم نیاورده ان که موجب فسخ دادنامه معترض عنه باشد و از طرفی دادگاه محترم بدوی وفق مقررات و موازین شرع و قانون رسیدگی کرده و ایراد و خدشه ای بر آن از جهت ماهوی و شکل به نظر نمی رسد علیهذا دادنامه معترض عنه موجه و مدلل تشخیص داده شد لذا با رد اعتراض معترضین دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می گردداین رای به استنادمواد20 و 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 369

تاریخ تصویب : 1377/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.