×

صدور حکم به محکومیت متهمین مبنی بر دایر نمودن قمارخانه وقمار بازی

صدور حکم به محکومیت متهمین مبنی بر دایر نمودن قمارخانه وقمار بازی

صدور-حکم-به-محکومیت-متهمین-مبنی-بر-دایر-نمودن-قمارخانه-وقمار-بازی
شماره دادنامه : 27109/1/75
تاریخ رسیدگی : 27/1/75
شماره پرونده : 75/169/57
مرجع رسیدگی : شعبه 169 دادگاههای عمومی تهران
نوع اتهام : قماربازی

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان : 1(ع ) اهل سمنان ساکن تهارن متاهل تبعه ایران 60ساله دائر به دایر کردن قماربازی 2(الف )اهل وساکن تهران 57 ساله متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 3(م ) اهل اردبیل ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 4(ج ) 48 ساله اهل و ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 5(ز) 40ساله اهل و ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 6(ح )43ساله اهل و ساکن تهران متاهل تبه ایران دائر به قماربازی 7(ن )57ساله اهل قم ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قمار بازی 8(ق )55 ساله اهل و ساکن تهارن متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 9(ب )25 ساله اهل و ساکن تهران ، متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 10 (ل )51 ساله اهل اردبیل و ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی 11(س )55 ساله اهل و ساکن تهران متاهل تبعه ایران دائر به قماربازی نظر به گزارش مامورین انتظامی دستگیری متهمین در حین ارتکاب به جرم و کشف آلات قمار و وجود ناشی از بزه به مبلغ یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال و واریز به حساب سپرده و اخذ قبض سپرده به شماره 2547247/1/75 مضبوط در پرونده ، اقرار صریح متهم ردیف اول و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر متهمین بزهکاری آنان برای دادگاه محرز و ثابت تشخیص و مستندا" به ماده 146 قانون تعزیرات با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را در مورد دائر نمودن قمارخانه به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و متهمین ردیف اول تا یازدهم را در مورد قماربازی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و متهمین ردیف اول تایازدهم را در مورد قماربازی به تحمل چهارماه حبس تعزیری برای هر یک با احتساب ایام بازداشت و ضبط وجوه مکشوفه به نفع صندقو دولت و معدوم نمودن آلات قمار محکوم می نماید0 و در مورد اتهام (پ ) دائر به قماربازی با عنایت به انکار متهم و اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه (پ ) جهت قماربازی مراجعه نکرده بود و به دنبال برادر خود بوده است و همچنین ادله کافی بر بزهکاری وی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت وی صادر و اعلام می شود و در گزارش مامورین انتظامی دائر به کشف مشروبات الکلی از محل مذکور با توجه به اینکه صرف نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب نمی گردد برهی متوجه آقای (ع ) در این مورد نیست و به استناد اصل 37 قانون اساسی به برائت وی صادر و اعلام می شودولازم به توضیح است که مشروبات طی صورتحلسه مورخ 23/1/1375 معدوم گردیده است 0 رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرتهران می باشد0

رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی (ز) و(ب ) و(م ) نسبت به دادنامه شماره 27109/1/75 صادره از شعبه 169 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که فخس دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه دادنامه صادره باتوجه به محتویات پرونده و دلائل و مدارک ضمیمه پرونده صحیحا" صادر و مغایرتی با موازین قانونی ندارد لذا مستندا" به مواد9و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب تیرسال 1373 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الشعار را در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبردگان فوق الاشعار نیز نتیجتا" تائیدمی نماید0 (13/3/75/12ت /192)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 109

تاریخ تصویب : 1375/01/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.