جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
66-رسیدگی به دعوی شخص ثالث اجرائی بدون احضارمحکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرائی تخلف است .
حکم شماره 736-21مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
736
تاریخ تصویب :
1309/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :