جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
67-توقیف عملیات اجرائی نسبت به تمام اموال توقیف شده درحالتی که مورددعوی شخص ثالث مقدارمعینی ازآن مال باشدتخلف است .
حکم شماره 736-21مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
736
تاریخ تصویب :
1309/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :