×

جرائم رانندگی - تبدیل مجازات

جرائم رانندگی - تبدیل مجازات

جرائم-رانندگی---تبدیل-مجازات

وکیل


شماره دادنامه : 75/1813
تاریخ : 1/10/75
کلاسه پرونده : 74/1/1163
مرجع رسیدگی : شعبه 1 محاکم عمومی اسلامشهر

رای دادگاه
در خصوص اتهام (الف ) دایر بر ایراد صدمات بدنی غیرعمدی نسبت به آقای (ب ) بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و نظریه کارشناس فنی گزارش به اتفاق اسلامشهر و گواهی پزشکی قانونی اقرارمتهم بزه وی را محرز و مسلم دانسته لذا در خصوص شکستگی در استخوان کف دستی پنجم به استناد به ماده 442 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت چهار پنجم از یک دوم دیه کامله محکوم می نماید0 و اما در خصوص بی احتیاطی در امر رانندگی دادگاه به استناد به ماده 716 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به 3ماه حبس تعزیری محکوم می نماید0لذا در اجرای بندهای 4و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به دلیل فقد سابقه کیفری و اوضاع احوال متهم حبس نامبرده را به پرداخت جزای نقدی مبلغ .... /200ریال بدل از حبس که مناسبتر به حال متهم می باشد تخفیف و تبدیل می نماید0 رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرمرکز استان تهران می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف )ازدادنامه شماره 11813/10/75 صادره از شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر نظر به اینکه دادنامه معترض عنه طبق مقررات صادر گردیده اعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف و با اصلاح دادنامه هشت در صد دیه کامل به جای دیه مقرر درحکم تائید واستوار می گردد0 (22/12/75/6ت /1527)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1813

تاریخ تصویب : 1375/10/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.