جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


حکم شماره : 4400 - 16آذر1327

رای محکمه عالی انتظامی قضات
68- اعتراض شخص ثالث اعم ازاینکه اعتراض به حکم باشدویااعتراض اجرائی مطابق اصل کلی ومستفادازموادقانونی محتاج به رسیدگی است وقبل از شنیدن دفاع طرف بصرف اعتراض مبادرت به اصدارحکم طبق اظهارمعترض بر خلاف ترتیب ودرمعنی تفویت حق دفاع ازطرف مقابل خواهدبود،بنابراین رفع توقیف ازمالی که بعنوان مال محکوم علیه تحت توقیف درآمده بدون اینکه جلسه رسیدگی به جهت اینکارتعیین واظهارات محکوم له شنیده شودمخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب ودستورقانونی است .

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4400
تاریخ تصویب :
1327/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :