جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
69-پذیرفتن وبه جریان انداختن عرضحال شخص ثالث که عنوان آن ورودو مداخله دردعوی پس ازصدورحکم بوده به جای عرضحال اعتراض شخص ثالث بر حکم باتوضیحی که معترض مبنی براشتباه خوددرعنوان عرضحال داده تخلف نیست .
حکم شماره 738-22مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
738
تاریخ تصویب :
1309/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :