×

مشارکت و استفاد از مجعول

مشارکت و استفاد از مجعول

مشارکت-و-استفاد-از-مجعول
بتاریخ 27/8/1375
شماره دادنامه : 156
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 33 دادگاه عمومی تهران
موضوع :استفاده از سند مجعول

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) اهل و ساکن تهران به نشانی مذکوردر پرونده دارای شغل آزاد متاهل مسلمان ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر باستفاده از سندمجعول (نسخه سوم حواله بمیزان 6600 (ششهزار و ششصددلار) و در مورد اتهام آقای (ب ) اهل رشت ساکن تهران بنشانی مذکور در پرونده مسلمان ایرانی دارای سابقه کیفری دلال سکه و ارز متاهل دائر به مشارکت در استفاده از سند مجعول با توجه اعلام جرم از طرف بانک ملی ایران و تحقیقات متوالی در حوزه انتظامی ودفاعیات غیرموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و بالاخص شغل متهم ردیف دوم (دلالی سکه وارز و سابقه آشنایی طرفین (هر دومتهم )مستندا" بماده 28 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 18/5/72 هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید0 رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد امادر خصوص موضوع شناسائی جاعل و احیانا" کلاهبرداری پرونده مفتوح است 0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
آقای (الف ) به دادنامه شماره 156 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواه 27/8/75 است که بلحاظ شناخته نشدن وی در محل بلااقدام اعاده شده لیکن با توجه به اینکه متعاقبا" تجدیدنظرخواه حسب دستور اجرای احکام از همان نشانی جلب و به زندان معرفی شده و در لایحه تجدید نظرنیز نشانی وی همان آدرس اعلام شده قبلی می باشدلذاابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه صحیح نبوده و به استناد ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ را باطل اعلام می نماید و با توجه به تاریخ تجدیدنظرخواهی که از تاریخ بازداشت وی محسوب می شود تجدیدنظر خواهی درمهلت تشخیص می گردد و اما در ماهیت نظر به اینکه تجدید نظرخواه اعتراض موثری که موجب نقص حکم صادره باشد بعمل نیاورده دادنامه صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ونقض نسبت به آن مشهود نیست النهایه به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و متاهل بودن وی و حقوق سابقه کیفری موثر دادگاه وی را مستحق ارفاق دانسته و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه حبس تعزیری نامبرده را به سه ماه حبس تعزیری تخفیف می دهد0 19/12/75/6ت /1489

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 138

تاریخ تصویب : 1375/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-جرائم-رایانه‌ای

قانون جرائم رایانه‌ای

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.