×

صدور حکم به ضبط دو فقره سند مجعول

صدور حکم به ضبط دو فقره سند مجعول

صدور-حکم-به-ضبط-دو-فقره-سند-مجعول

وکیل


تاریخ رسیدگی : 23/11/74
شماره دادنامه : 200
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 33 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
اتهام آقای ( الف ) 1 - جعل دو فقره گواهی بنام اداره وظیفه عمومی و استفاه از اسناد مجعول می باشد با توجه به دلایل زیرشکایت اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی 2 - اقرار واعتراف متهم در مورد چگونگی تهیه اسناد 3 - اقرار و اعتراف متهم در مورد نحوه ارائه اسناد به اداره ثبت احوال میانه و اخذ شناسنامه جدید از اداره مذکور 4 - علم و اطلاع متهم به اینکه سربازی نرفته و از طرف نظام وظیفه عمومی گواهی بر انجام خدمت سربازی درباره او صادر نخواهد شد0 5 - عکس متهم الصاق شده به دو فقره گواهی 6 - مشخصات متهم که بر مبنای مشخصات دقیق شناسنامه در گواهی های مجعول منعکس می باشد 7 - انکار آقای (ب ) در مورد اینکه مداخله ای در جعل نداشته است اظهارات شاهد معرفی شده از طرف متهم در مورد نحوه پرداخت پول به آقای (ب ) و اخذ سند مجعول از مشارالیه که مورد تکذیب شاهد قرار گرفته است سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده اتهام آقای (الف ) به دو فقره جعل سند رسمی واستفاده از اسناد مجعول بنظر دادگاه محرز است مستندا" به ماده 21 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) بادر نظر گرفتن ماده 47 قانون مجازات اسلامی بلحاظ تعدد جرم ازنوع واحد وماده 22 قانون مذکور بلحاظ وضع خاص متهم و اعلام مشارالیه حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تعزیری با انتساب ایام بازداشت صادر و اعلام مستندا" به ماده 10 قانون تعزیرات حکم برضبط دوفقره سند مجعول در پرونده صادر می شود در خصوص اتهام متهم بپرداخت هفتاد هزار تومان رشوه نظر به اینکه دلیلی در مورد اتهام بغیر از اظهارات خود متهم در پرونده نیست فلذا حکم بر برائت متهم مستندا" به اصل برائت صادرمی شود در خصوص اتهام آقای (ب ) به دو فقره جعل واجد هفتاد هزار تومان رشوه به با توجه به اینکه شغل متهم کارمند ثبت احوال است در صورتیکه مدارک مجعول مربوط به اداره نظام وظیفه عمومی باشد و با توجه به اظهارات آقای (ج )گواه معرفی شده از طرف آقای (الف ) که منکر اظهارات آقای (الف ) و نظریه اینکه اداره تشخیص هویت علم تطبیق خط متهم را با خطوط اسناد مجعول تایید نموده است و با توجه به انکار متهم بلحاظ فقد دلیل مستندا" به اصول برائت حکم بر برائت متهم صادرو اعلام می شود رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظراستان تهران است 0

رای شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 200 23/11/74 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی تهران نظرباینکه مدافعات تجدیدنظرخواه در خصوص عدم ارتکاب جعل سند رسمی موجه به نظرمی رسد و هیچگونه دلیل مدرک مثبه ای بر ارتکاب بزه مزبور از ناحیه تجدید نظرخواه وجود ندارد با توجه به توضیحات وی درجلسه دادگاه و مندرجات لوایح تقدیمی ارتکاب جعل مدرکیه مورد ادعای جعل ازناحیه نامبرده غیر ثابت و فاقد دلیلی است با توجه به اصل کلی برائت و باستناد بند3ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 حکم برائت تجدیدنظرخواه از بزه جعل سند رسمی صادرو اعلام می گردد ثانیا" در خصوص استفاده از مدرکیه مرقوم نظرباینکه شرط تحقیق این بزه به حسب قانون عالم بودن مرتکب به جعل و تزویر آن است و در مانحن فیه دلیلی بر علم و آگاهی مرتکب به مزور بودن مدرکیه مرقوم وجود ندارد و صرف در اختیار داشتن واستفاده از آن نحویکه نظرخواه بیان کرده و گمان می کرده که ازراه درست قانونی گواهی مزبور را تحصیل کرده است تطبیق با مواد استنادی نیست بنا به مراتب در این قسمت نیز بزهکاری متهم تجدیدنظرخواه ثابت به نظر نمی رسد مستندا" به بند3 ماده 22 فوق الاشعار حکم به برائت صادر و اعلام می گردد.
6/9/75/12ت /940

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 200

تاریخ تصویب : 1374/11/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.