×

ارسال پرونده حقوقی به دادسرابرای رسیدگی به امرکیفری تخلف است

ارسال پرونده حقوقی به دادسرابرای رسیدگی به امرکیفری تخلف است

ارسال-پرونده-حقوقی-به-دادسرابرای-رسیدگی-به-امرکیفری-تخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
70- دادرس دادگاه بنابه اظهارمعترض برحکم غیابی به اینکه محکوم به رامعترض علیه ازغیرمالک به قصدکلاهبرداری بخودانتقال گرفته ازرسیدگی خوددای وپرونده رابرای رسیدگی به نسبت مزبوربه دادسراارسال داشته تخلف است زیراقانون انتقال مال غیرایجادتکلیفی آنهم درموقعی که دعوی درجریان بوده ننموده وبرحسب متحدالمال وزارتی زایدبراطلاع به دادسراتکلیفی نداشته وارسال پرونده به دادسراکه موجب وقوف ورکودجریان محاکمه حقوقی بوده خارج ازحدودوظیفه است .
حکم شماره 1403-2خرداد1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1403

تاریخ تصویب : 1313/03/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.