×

ارسال لیست خلاف واقع برای استفاده از مزایای تامین اجتماعی

ارسال لیست خلاف واقع برای استفاده از مزایای تامین اجتماعی

ارسال-لیست-خلاف-واقع-برای-استفاده-از-مزایای-تامین-اجتماعی

وکیل


بتاریخ 5/11/70
شماره دادنامه 1801
مرجع رسیدگی : شعبه 162 دادگاه کیفری 2 تهران

گردشکار: متهم نامبرده بموجب کیفرخواست شماره 161763/9/70 صادره از دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده پس از طی تشریفات قانونی جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع وبکلاسه فوق ثبت گردیده است دادگاه در وقت مقرر5/11/70 تشکیل پس از بررسی اوراق پرونده با عنایت به محتویات آن رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر به تهیه وارسال لیست خلاف واقع برای استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی با توجه به تحقیقات پرونده و شکایت اداره تامین اجتماعی و مدافعات غیر موجه متهم و گزارش مامورین و اوضاع و احوال قضیه دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و ضمن اصلاح ماده استنادی مستندا" بماده 106 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی و قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی نامبرده را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید در موردادعای خصوصی شاکی موضوع پرونده کلاسه 173370162 با توجه به مراتب فوق و محکومیت کیفری متهم ادعای مدعی خصوصی را تا مبلغ 798/623/1 ریال موجه دانسته وحکم بر محکومیت متهم بپرداخت آن در حق مدعی خصوصی صادر و اعلام می نماید اسنادتنظیم شده باطل اعلام می گردد رای نسبت به متهم غیابی است و ظرف ده روز پس از ارائه قابل واخواهی در این دادگاه می باشد0

رای شعبه 162 دادگاه کیفری
در خصوص واخواهی آقای (الف ) به رای غیابی شماره 1801و1800 صادره از شعبه 162 دادگاه کیفری که بر محکومیت وی به جزای نقدی و ضرر و زیان صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده چون اعتراض موجهی بعمل نیامده که موجب فسخ رای گردد لذا ضمن رد اعتراض رای معترض عنه را عینا" تایید می نماید رای قابل تجدیدنظر میباشد0 20/2/71/162 ک /311

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1801

تاریخ تصویب : 1370/11/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.