×

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگرباادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیرباشددراینصورت دادگاه بایدمراتب رابه دادسرااعلام نماید

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگرباادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیرباشددراینصورت دادگاه بایدمراتب رابه دادسرااعلام نماید

اعتراض-شخص-ثالث-نسبت-به-حکم-اگرباادعای-ذینفع-تبانی-برای-بردن-مال-غیرباشددراینصورت-دادگاه-بایدمراتب-رابه-دادسرااعلام-نماید-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
71-نسبت به حکمی که استینافاصادروپسرمحکوم علیه بعنوان شخص ثالث برحکم مزبوراعتراض نموده ودرضمن جریان دعوی اعتراض محکوم له به ادعای تبانی وسازش بین پدروپسربرای بردن مال اوازدادگاه تقاضای اعلام قضیه رابه دادسرابرای تعقیب جزائی نموده ومحکمه توجهی به این تقاضا ننموده تخلف است زیرابموجب قانون مصوب 1307وبخشنامه شماره 16890- 7/7/307محکمه بایستی به فوریت دادسراراازجریان قضیه مستحضرنموده و طرح دعوی مزبوررابه دادستان اطلاع دهدودراین موردباتقاضاوتذکرمعترض علیه به تبانی وسازش معترض ومحکوم علیه به محکمه ازطرف دادگاه به این وظیفه عمل نشده است .
حکم شماره 1451-3مرداد1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1451

تاریخ تصویب : 1313/05/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.