×

همانطوریکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ،متحدالمال وزارتی نیزکه درموارداعتراض ثالث به حکم ،دادگاه رامکلف به اعلام موضوع به دادسرانموده است دارای مسئولیت قانونی است

همانطوریکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ،متحدالمال وزارتی نیزکه درموارداعتراض ثالث به حکم ،دادگاه رامکلف به اعلام موضوع به دادسرانموده است دارای مسئولیت قانونی است

همانطوریکه-جهل-به-قانون-رافع-مسئولیت-نیست-،متحدالمال-وزارتی-نیزکه-درموارداعتراض-ثالث-به-حکم-،دادگاه-رامکلف-به-اعلام-موضوع-به-دادسرانموده-است-دارای-مسئولیت-قانونی-است-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
72-نظربه اینکه متحدالمال وزارتی راجع به اعلام عرضحالی که بعنوان شخص ثالث داده می شودبه دادستان مبنی برحسن جریان قانون جزائی وبه این لحاظ رعایت آن لازم بوده وهمانطوری که درموردتخلف ازقوانین بی اطلاعی نمی تواندمعذرواقع گرددمتحدالمال ومقررات راجع به قوانین نیزدارای همین حکم است وعدم رعایت آن تخلف است .
حکم شماره 2008-18آذر1315

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2008

تاریخ تصویب : 1315/09/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.